Μαθήματα – Προπτυχιακό

20-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοιοκονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014


1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική Ι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Στατιστική Ι
Λογιστική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική (ανακοίνωση)
Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Μικροοικονομική ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά)

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

Αρχές Μάνατζμεντ
Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά)

5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Θεωρία
Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Επενδυτική Τραπεζική
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

Τραπεζική
Οικονομετρία
Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά)

7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο

Πιστωτικά Ιδρύματα
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά)
 Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου  Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Φορολογικό Δίκαιο
Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών
Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
Στοχαστικός Λογισμός
ΝευροΧρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική Πολιτική και Στρατηγική
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Λογιστική Κόστους

Στοχαστική Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή Θεσμικό Πλαίσιο και Ανταγωνισμός
Ελεγκτική
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
Οργανωτική Θεωρία
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ