Μαθήματα – Προπτυχιακό

20-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοιοκονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014


1ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική Ι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Στατιστική Ι
Λογιστική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

3ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Θεωρία
Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Επενδυτική Τραπεζική
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

Τραπεζική
Οικονομετρία
Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά)

7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο

Πιστωτικά Ιδρύματα
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά)
 Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου
 Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Φορολογικό Δίκαιο
Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών
Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
Στοχαστικός Λογισμός
ΝευροΧρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική Πολιτική και Στρατηγική
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Λογιστική Κόστους

Στοχαστική Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή Θεσμικό Πλαίσιο και Ανταγωνισμός
Ελεγκτική
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
Οργανωτική Θεωρία
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ