Μαλλιαρόπουλος – Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων (PHD)

10-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος
Μάθημα: Αποτίμηση Αξιογράφων και Επιλογή Χαρτοφυλακίου (PHD)


Το μάθημα καλύπτει την θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων καθώς και τη σύγχρονη εμπειρική βιβλιογραφία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ενός ενοιαίου θεωρητικού πλαίσιου από το οποίο προκύπτουν τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης ως ειδικές περιπτώσεις. Τέλος, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των υποδειγμάτων αποτίμησης και των υποδειγμάτων επιλογής στρατηγικών χαρτοφυλακίων. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια βαθύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίον καθορίζονται οι τιμές μετοχών και αξιογράφων στις αγορές.

Τρόπος διδασκαλίας:
Σειρά διαλέξεων και φροντιστηρίων. Τα φροντιστήρια αποσκοπούν στην εκμάθηση του οικονομετρικού προγράμματος RATS και την εφαρμογή του στην εκτίμηση υποδειγμάτων αποτίμησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Βαθμολόγηση:
30% ασκήσεις, 70% τελική γραπτή εξέταση

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Εισαγωγή: Τιμές, αποδόσεις και προεξοφλητικά επιτόκια  [σημειώσεις]

Υποδείγματα προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών [σημειώσεις]

 • Σταθερός συντελεστής προεξόφλησης
  • Στοχαστικές διαδικασίες μερισμάτων και τιμών
  • Το υπόδειγμα Gordon
 • Κυμαινόμενος συντελεστής προεξόφλησης
  • Γραμμική προσέγγιση λογαριθμικών αποδόσεων
  • Campbell-Shiller variance decompositions [Campbell and Ammer (1993), Campbell, Lo and MacKinlay (1997)]
  • Η προβλεπτική ικανότητα του λόγου τιμής προς μέρισμα [σημειώσεις, Cochrane (2008, 2010)]

Θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων [C, κεφ. 1, σημειώσεις, άρθρα: 1 CCAPM]

Το βασικό υπόδειγμα CCAPM και ο στοχαστικός συντελεστής προεξόφλησης

Αποτίμηση αξιογράφων με βάση την κατανάλωση

 • Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και βασικό υπόδειγμα προεξόφλησης
 • Η επίδραση του κινδύνου στη τιμή περιουσιακών στοιχείων
 • Αναμενόμενη απόδοση, κίνδυνος και τιμή κινδύνου
 • Διαστρωματικοί εμπειρικοί έλεγχοι του CCAPM.
 • Το αποδοτικό όριο των επενδυτικών δυνατοτήτων της οικονομίας
 • Tο πάζλ της υπερβάλλουσας απόδοσης των μετοχών
 • Το πάζλ του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου

Γενίκευση του βασικού υποδείγματος αποτίμησης [σημειώσεις, C, κεφ. 1]

 • Άπειρος επενδυτικός ορίζοντας
 • Μεταβλητές κατάστασης και δυναμικός προγραμματισμός
 • Στοχαστικές διαδικασίες. Το βασικό υπόδειγμα αποτίμησης σε συνεχή χρόνο

Εφαρμογές του βασικού μοντέλου: πολυπαραγοντικά υποδείγματα αποτίμησης [C, κεφ. 2, 6, 9, σημειώσεις]

 • CAPM, ICAPM, APT
 • Διαστρωματικοί εμπειρικοί έλεγχοι του CAPM.

O ρόλος της πληροφόρησης: Δεσμευμένα και αδέσμευτα μοντέλα αποτίμησης [σημειώσεις, C, κεφ. 8, Jagannathan and Wang (1996), Ferson and  Harvey (1994, 1998, 1999)]

Το γενικό υπόδειγμα αποτίμησης με συνάρτηση χρησιμότητας Epstein-Zin [σημειώσεις, Campbell (1993, 1996), Bansal and Yaron (2004)]

Επιλογή στρατηγικών χαρτοφυλακίων [σημειώσεις]

Βιβλιογραφία:

Το βασικό κείμενο, οι σημειώσεις καθώς και ένα μεγάλο μέρος των άρθρων που αναφέρονται στο πρόγραμμα του μαθήματος μπορείτε να τα πάρετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος.  Άρθρα που δεν βρίσκονται στην ιστοσελίδα μπορείτε να τα πάρετε από τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου (JSTOR, NBER, ScienceDirect, Elsevier, κλπ) καθώς και από την Google Scholar.

Α. Βασικά Κείμενα

 • John Cochrane (2001), Asset Pricing, Princeton University Press, ISBN: 0-691-07498-4, price: USD 55  [C]
 • Σημειώσεις
 • John Cochrane (2010), Discount Rates. Discussion Paper, University of Chicago.

Β. Άρθρα

1. CCAPM:

 • Campbell, J. (2000): Asset Pricing at the Millenium, The Journal of Finance vol. LV, No. 4, pp. 1515-1566.
 • Campbell, J. Y. (1998) Asset Prices, Consumption, and the Business Cycle. Harvard University Discussion Paper.
 • Campbell, J.Y. and J.H. Cochrane (2000) Explaining the Poor Performance of Consumption-Based Asset Pricing Models. The Journal of Finance, LV, 2863-2878.
 • Cochrane, J. H. (2005) Asset Prices and the Real Economy. Discussion paper.
 • Constantinides, G.M. (2002) Rational Asset Prices. The Journal of Finance, LVII, 1567-1591.
 • Lettau, M. and S. Ludvigson (2001) Understanding Trend and Cycle in Asset Values: Bulls, Bears and the Wealth Effect on Consumption. CEPR Discussion Paper No 3104.
 • Lettau, M. and S. Ludvigson (2001a): Measuring and Modelling Variation in the Risk-Return Trade-Off, CEPR Discussion Paper No. 3105.
 • Lettau, M. and H. Uhlig(1997) Preferences, Consumption Smoothing and Risk Premia. CEPR Discussion Paper No 1678.

2. The Unconditional CAPM and the Cross-Section of Mean Returns

 • Fama, E.F. and K.R. French (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
 • Fama, E.F. and K.R. French (1995) Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns. The Journal of Finance, L, 131-155.
 • Fama, E.F. and K.R. French (1996) Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. The Journal of Finance, LI, 55-84.
 • Fama, E.F. (1996) Multifactor Portfolio Efficiency and Multifactor Asset Pricing. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31, 441-465.
 • Fama, E.F. and K.R. French (1998) Value versus Growth: The International Evidence. The Journal of Finance, LIII, 1975-1999.
 • Bansal, R., R. Dittmar and C. Lundblad (2005): Consumption, Dividends and the Cross-Section of Equity Returns. Journal of Finance…
 • Ait-Sahalia, Y., J.A. Parker and M. Yogo (2004): Luxury Goods and the Equity Premium. Journal of Finance, 59, 2959-3004.
 • Parker, J. and C. Julliard (2004): Consumption Risk and the Cross-Section of Expected Returns. Journal of Political Economy,…
 • Jagannathan, R. and Y. Wang (2005): Consumption Risk and the Cost of Equity Capital. NBER Working Paper No 11026.
 • Hodrick, R.J. and X. Zhang (2001): Evaluating the Specification Errors of Asset Pricing Models. Journal of Financial Economics, 62, 327-376.

3. The Conditional CAPM and the Cross-Section of Mean Returns

 • Ferson, W.E. and C.R. Harvey (1994) Sources of Risk and Expected Returns in Global Equity Markets. Journal of Banking and Finance, 18, 775-803.
 • Ferson, W.E. and C.R. Harvey (1998) Fundamental Determinants of National Equity Market Returns: A Perspective on Conditional Asset Pricing. Journal of Banking and Finance, 21, 1625-1665.
 • Ferson, W.E. and C.R. Harvey (1999) Conditioning Variables and the Cross-Section of Stock Returns. NBER Discussion Paper No 7009.
 • Jagannathan, R. and Z. Wang (1996) The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected Returns. The Journal of Finance, LI, 3-53.

4. Intertemporal CAPM

 • Bansal, Rαvi and Amir Yaron (2004): Risks for the long run. Journal of Finance, vol. 59, pp. 1481-1509.
 • Campbell, J.Y. (1993) Intertemporal Asset Pricing without Consumption Data. American Economic Review, 83, 487-512.
 • Campbell, J.Y. (1996) Understanding Risk and Return. Journal of Political Economy, 104, 298-345.
 • Epstein, L.G. and S.E. Zin (1991) Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: An Empirical Analysis. Journal of Political Economy, 99, 263-287.
 • Koubouros, M., D. Malliaropulos and E. Panopoulou (2005α): Long-Run Cash-Flow and Discount-Rate Risks in the Cross-Section of US Returns. Unpublished Working Paper.
 • Koubouros, M., D. Malliaropulos and E. Panopoulou (2005b): Temporary and Permanent Market Risks: Some Further Evidence. In Mathematical and Computer Modelling, 2007, Issues 1-2.
 • Weil, P. (1989) The Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle. Journal of Monetary Economics, 24, 401-421.

5. Variance Decomposition of Asset Returns

 • Campbell, J.Y. and J. Ammer (1993) A Variance Decomposition for Long-Term Asset Returns. The Journal of Finance, 48, 3-37.
 • Campbell, J.Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay (1997) The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, Chapter 7.