Σταϊκούρας – Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σταϊκούρας

Μάθημα: Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών


 

Προπτυχιακό 6ου Εξαμήνου Επιλογής

 

 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει κατά τρόπο περιεκτικό και εύληπτο το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με αναφορές στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Το μάθημα χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μια εισαγωγή στην σημασία και τους σκοπούς της κανονιστικής παρέμβασης στην κεφαλαιαγορά και αναλύονται οι διαδικασίες δημιουργίας μιας ενιαίας Κοινοτικής αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται η δομή και εποπτεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθώς και η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Στην ίδια ενότητα, γίνεται αναφορά στα είδη των χρηματιστηριακών και εξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και στα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Η τρίτη ενότητα πραγματεύεται το τμήμα εκείνο του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων στο χρηματιστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι διαδικασίες-προϋποθέσεις της δημόσιας εγγραφής και εισαγωγής στο χρηματιστήριο, περιγράφεται ο ρόλος των αναδόχων και εξετάζονται οι δυνατότητες παρέμβασης των εποπτικών αρχών (π.χ., αναστολή διαπραγμάτευσης, διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων, επιτήρηση εκδοτών). Το τέταρτο μέρος καλύπτει τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών (π.χ., δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων και μεταβολών εταιρικής συμμετοχής, υποχρεώσεις από τον Κώδικα Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών και το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση), καθώς και των χρηματιστηριακών διαμεσολαβητών. Τέλος, με δεδομένη την σημασία που αποδίδεται στην ανάγκη εξασφάλισης διαφάνειας στην κεφαλαιαγορά, το πέμπτο μέρος επιχειρεί να αναλύσει το θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς).

Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στη διδασκαλία του μαθήματος είναι απαραίτητη και για το λόγο αυτό ενισχύεται. Ειδικότερα, η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με αναφορά σε πραγματικές καταστάσεις που έχουν λάβει χώρα στην κεφαλαιαγορά (εγχώρια και διεθνή). Ακριβώς προκειμένου να καταδειχθούν οι πρακτικές εφαρμογές του μαθήματος, η διδασκαλία βασίζεται στην συζήτηση και σχολιασμό της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου σε πραγματικά περιστατικά –όπως αυτά παρουσιάζονται από τον εγχώριο και διεθνή οικονομικό τύπο αλλά και μέσα από δικαστικές αποφάσεις.

bullet Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος

 

bullet Ανακοινώσεις
 {loadposition announcements_position}