Τσιριτάκης – Πιστωτικά Ιδρύματα

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων:  Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης
Μάθημα: Πιστωτικά Ιδρύματα


bullet Ώρες Γραφείου: Τετάρτη, 16:00 – 17:00, Πέμπτη, 15:00-16:00, Παρασκευή, 10:00-11:00.

bullet Περιγραφή της ύλης του μαθήματος


Η σύγχρονη διοίκηση πιστωτικών ιδρυμάτων έχει σαν κύριο συστατικό της την διαχείριση των κινδύνων που απειλούν όχι απλά την κερδοφορία αλλά την ίδια την βιωσιμότητα των οργανισμών αυτών. Ο κεντρικός ρόλος που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και ο αυξημένος διεθνής ανταγωνισμός αποτελούν τα αίτια της έμφασης αυτής. Επιπροσθέτως, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει πλέον τις εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τα αμοιβαία κεφάλαια, τις χρηματιστηριακές εταιρίες και ακόμη τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οργανισμούς τιτλοποίησης.  Η επέκταση του τομέα τείνει να αυξάνει τον ανταγωνισμό αλλά και να ενισχύει την σχετική θέση του  στην οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει συσταθεί διεθνής οργανισμός με σκοπό τη κανονικοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει ύλη με θέματα από την διαχείριση κινδύνου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΧΙ). Αναλύονται η μέτρηση και η αντιστάθμιση κινδύνων όπως, ο κίνδυνος επιτοκίου ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς. Τέλος εξετάζονται οι κανονισμοί κεφαλαιακής επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας και ο θεσμός της τιτλοποίησης.

bullet Περιεχόμενα του  Μαθήματος
1. Το Θεσμικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης
 Βιβλιογραφία:

 • Stuart I. Greenbaum & Anjan V. Thakor, Contemporary Financial Intermediation, Academic Press, 2nd edition, 2007, σ.3-12

2. Τα Είδη και οι Ιδιαιτερότητες των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Βιβλιογραφία:

 • Anthony Saunders & Marcia Millon-Cornett, [SM-C],   Financial Institutions Management: A Risk Management Approach , McGraw -Hill 6th edition, 2008, κεφάλαια: 1-6.
 • [GT], κ: 2,3.
 • Fama, E., ‘What’s different about Banks?’, Journal of Monetary Economics 15, 1985, pp. 29-39
 • Γκίκας Χαρδούβελης , Εμμαν. Τσιριτάκης, [ΧΤ],  Σημειώσεις, κ: 2.

3. Επισκόπηση των  Κινδύνων της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης
Βιβλιογραφία:

 • [SM-C], κ: 7.
 • [GT], κ: 4.
 • Νικόλαος Μυλωνάς, [Μ],  Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών & Δαρδανός, 2005, κ: 3.
 • [ΧΤ],  κ:. 3.

4. Μέτρηση και Διαχείριση του Κινδύνου Επιτοκίου

 • Η καμπύλη διάρθρωσης επιτοκίων και η αποτίμηση ομολογιών
 • Ο επιτοκιακός κίνδυνος και η διάρθρωση του ισολογισμού των ΧΙ
 • Η σταθμισμένη χρονική διάρκεια (Duration)
 • Το άνοιγμα της σταθμισμένης χρονικής διάρκειας ενός ΧΙ και η έκθεση του στον κίνδυνο επιτοκίου
 • Duration και αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου
 • Η χρήση των προθεσμιακών συμβολαίων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης  (Futures) στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου
 •  H χρήση των  FRAs και των ανταλλαγών (Swaps) στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου

Βιβλιογραφία:

 • [SM-C], κ:  8,9, 23,25.
 • John C. Hull, [H1], Risk Management and Financial Institutions, Pearson International Edition, 2007, κ: 4.
 • Chance, D., Introduction To Derivatives,   Dryden 4 th edition, Κεφ.8,9,10,14-μέχρι σελίδα 584.
 • Hull, J.,[Η2], Options Futures and Other Derivatives 6 th edition, Κεφ.Ενότητα,  2.2, 2.4, 2.10, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.4, 5.7, 5.12, 6.1, 6.3, 6.5, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7.
 • [Μ], κ. ενότητα:  5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3,10.4,10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12.
 • Estrella, A. and G. Hardouvelis,         “The term Structure as a Predictor of real Economic Activity”, Journal of Finance, June 1991, pp. 555-576
 • Hardouvelis, G.,          “The Term Structure Spread…in G-7 countries”, Journal of Monetary Economics, March 1994, pp. 255-283.
 • Iliadou, D., and G. Hardouvelis,        “The predictive power…in Greece”, Economic & Statistical Bulletin, National Bank of Greece, March 1997, pp. 6-17
 • Stoebe, R., “Macro Hedging Bank Investment Portfolios”, Bankers Magazine, November-December 1994, pp. 45-48
 • Χαρδούβελης Γκ., Ε. Τσιριτάκης, Σημειώσεις,  Κεφ. 5,6,10,11.

bullet Υλικό Μαθήματος

1.Το Θεσμικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης

 • A Friendly Conversation
 • Διαμεσολάβηση 
 • Αρχές Τραπεζικής
 • GreekBankingReview

2.Τα Είδη και οι Ιδιαιτερότητες των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων  

 • Ιδιαιτερότητες ΧΙ

3. Επισκόπηση των  Κινδύνων της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης

 • Risks of Financial Intermediation

4. Μέτρηση και Διαχείριση του Κινδύνου Επιτοκίου

 • Κίνδυνος Επιτοκίου
 • Κίνδυνος Επιτοκίου – Εισαγωγή
 • Κίνδυνος Επιτοκίου – Το υπόδειγμα της Duration

 

bullet Ανακοινώσεις
{loadposition announcements_position}