Τσιριτάκης – Χρηματοοικονομική ΙΙ

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης
Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ 


Το μάθημα εισαγάγει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών αποφάσεωνστο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης. Αναλύεται ο κίνδυνος και η στρατηγική των επενδύσεων, η μερισματική πολιτική και οι μορφές χρηματοδότησης, εστιάζοντας στην επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης. Οι πρώτες προσεγγίσεις γίνονται με βάση το περιβάλλον των τέλειων και αποτελεσματικών αγορών και στη συνέχεια η ανάλυση προσεγγίζεται από τη οπτική γωνία της ασυμμετρίας πληροφόρησης.