Χρίστου – Ποσοτικές Μέθοδοι

12-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Χρίστου

Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι


Βιβλιογραφία:

 • Κιόχος, Π.Α., “Στατιστική”, Interbooks (K).
 • Alpha Chiang, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, ΚΡΙΤΙΚΗ, 1997.

Αλλη Βιβλιογραφία:

 • Παπαιωάννου Τ., “Εισαγωγή στις Πιθανότητες”, Εκδόσεις Σταμούλης.
 • Spanos A., “Probability Theory and Statistical Inference”, Cambridge University Press, 1999.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μαθηματικά:

 • Εισαγωγή στα σύνολα.
 • Σχέσεις και συναρτήσεις. Γραφικές παραστάσεις και εξισώσεις.
 • Είδη συναρτήσεων.
 • Συναρτήσεις μίας μεταβλητής. Η έννοια του ορίου και η συνέχεια συνάρτησης. Ο ρυθμός μεταβολής και η έννοια της παραγώγου. Η παράγωγος και η κλίση καμπύλης. Κανόνες παραγώγισης, η χρήση των παραγώγων, εφαρμογές στις οικονομικές επιστήμες. Αριστοποίηση, άριστες και ακραίες τιμές, σχετικό ελάχιστο και σχετικό μέγιστο, εφαρμογές στις οικονομικές επιστήμες. Δυναμικές οικονομικές σχέσεις και η ολοκλήρωση, αόριστα ολοκληρώματα, ορισμένα ολοκληρώματα, εφαρμογές ολοκληρωμάτων στις οικονομικές επιστήμες.
 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παραγώγιση, εφαρμογές μερικών παραγώγων στις οικονομικές επιστήμες. Διαφορικά. Αριστοποίηση συνάρτησης δύο μεταβλητών, στάσιμα σημεία, ελάχιστα, μέγιστα, . Αριστοποίηση κάτω από περιορισμούς, εφαρμογές στις οικονομικές επιστήμες.

Στατιστική:

 • Στατιστική: Περιγραφική στατιστική και επαγωγική στατιστική.
 • Περιγραφική στατιστική: Περιγραφή δεδομένων, στατιστικός πληθυσμός, δείγματα και στατιστικές μεταβλητές, παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, παράμετροι πληθυσμού, εμπειρικές κατανομές.
 • Ντετερμινιστικά και στοχαστικά φαινόμενα. Στοχαστικά φαινόμενα και τυχαία τακτικότητα.
 • Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων. Tυχαία πειράματα, ο χώρος πιθανότητας, ενδεχόμενα και πιθανότητες, δεσμευμένες πιθανότητες. Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής, μοντέλο πιθανότητας, ροπές τυχαίας μεταβλητής.

bullet Ανακοινώσεις
{loadposition announcements_position}