Χρίστου- Ποσοτικές Μέθοδοι Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Προβλέψεων

12-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Χρίστου
Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Προβλέψεων


 

 

Βιβλιογραφία:

 • Aris Spanos, Probability Theory and Statistical Inference: Econometric Modeling with Observational Data”, Cambridge University Press, 1999.
 • Χριστίνα Χρίστου, Σημειώσεις και Ασκήσεις στις Ποσοστικές Μεθόδους”, Πειραιάς, 2004.

Αλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Aris Spanos, “Statistical Foundations of Econometric Modeling”, Cambridge University Press, 1986.


Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή

 • Περιγραφική Στατιστική και Επαγωγική Στατιστική.
 • Ντετερμινιστικά και στοχαστικά φαινόμενα.
 • Αρχές μοντελοποίησης.

Αλγεβρα Πινάκων: Ανασκόπηση

 • Πράξεις με πίνακες και διανύσματα, η ορίζουσα ενός πίνακα. Ο αντίστροφος πίνακας, ο βαθμός ενός πίνακα, τετραγωνικές μορφές, ιδιοδιανύσματα και ιδιοτιμές ενός πίνακα. Παραγώγιση διανυσμάτων και πινάκων. Ταυτοδύναμοι πίνακες, γινόμενο Kronecker, διαμέριση πινάκων.

Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας

 • Θεωρία πιθανοτήτων, τυχαία πειράματα, ο χώρος πιθανότητας, ο στατιστικός χώρος.
 • Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής, η αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανότητας και η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Το μοντέλο πιθανότητας, παράμετροι και ροπές, μονομεταβλητά μοντέλα πιθανότητας.
 • Τυχαία διανύσματα, από κοινού κατανομές, περιθώριες κατανομές, δεσμευμένες κατανομές. Πολυμεταβλητά μοντέλα πιθανότητας.
 • Η έννοια του τυχαίου δείγματος: ανεξαρτησία, ταυτονομία, το απλό στατιστικό μοντέλο στην εμπειρική μοντελοποίηση.
 • Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών.
 • Η έννοια του μή τυχαίου δείγματος.

Κατανομή, ανεξαρτησία, ταυτονομία και τα πραγματικά στοιχεία

 • Γραφική απεικόνηση: το t-διάγραμμα.
 • Προσεγγίζοντας της υποθέσεις για την κατανομή.
 • Ανεξαρτησία και το t-διάγραμμα.
 • Ομοιογένεια και το t-διάγραμμα.

Παλινδρόμηση

 • Δεσμευμένες κατανομές και παλινδρόμηση, συναρτήσεις παλινδρόμησης και σκέδασης,
 • Στοχαστικές δεσμευμένες ροπές και ασθενής εξωγένεια.
 • Ο στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και τα μοντέλα παλινδρόμησης..

Στοχαστικές Ανελίξεις

 • Η έννοια της στοχαστικής ανέλιξης. Οι περιορισμοί εξάρτησης και ετερογένειας.
 • Απλές στοχαστικές ανελίξεις, Μαρκοβιανές στοχαστικές ανελίξεις, ανελίξεις τυχαίου περιπάτου, ανελίξεις martingale, ανελίξεις Wiener, ανελίξεις Brown.

Επαγωγική Στατιστική

 • Εκτιμητής, ιδιότητες πεπερασμένων δειγμάτων, ασυμπτωτικές ιδιότητες.
 • Μεθοδοι εκτίμησης. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας.
 • Ελεγχοσυναρτήσεις, έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης, το μέγεθος και η δύναμη ενός στατιστικού ελέγχου.
 • Προσδιορισμός, έλεγχος υποθέσεων προσδιορισμού, επαναπροσδιορισμός, έλεγχος υποθέσεων.
 • Εφαρμογές με τη χρήση του προγράμματος Eviews.