Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων Ι

11-07-08 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Λέκτορας Ανθρωπέλος Μιχάλης

Μάθημα: Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων Ι


Το μάθημα αναφέρεται στη θεωρία του Γραμμικού Προγραμματισμού και τις εφαρμογές του σε προβλήματα λήψης αποφάσεων βελτιστοποίησης κατανομής πόρων, επιλογής χαρτοφυλακίου, χρηματοδότησης επενδύσεων και ελαχιστοποίησης κόστους παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μοντελοποίηση των προβλημάτων απόφασης καθώς και στη μελέτη της μεθόδου simplex.  Το μάθημα περιλαμβάνει την επίδειξη λύσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με την χρήση ειδικού λογισμικού (solver).

.

bullet Ενότητες

Οι επιμέρους ενότητες του μαθήματος είναι:

  •    Εισαγωγή και μαθηματική διατύπωση του προβλήματος, αρχές εφαρμογής.
  •    Γραφική επίλυση προβλημάτων.
  •    Αλγεβρική μέθοδος επίλυσης, η μέθοδος Simplex.
  •    Η δυϊκότητα στο Γραμμικό Προγραμματισμό.
  •    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία αποτελεσμάτων.
  •    Ειδικές περιπτώσεις: προβλήματα επιλογής χαρτοφυλακίου σε μοντέλα διακριτών χώρων  πιθανότητας.