Ιδρυμα Λάτση, Πρόσκληση Εκπόνησης Μελετών

26-09-08 web.xrh 0 comment

Ιδρυμα Λάτση, Πρόσκληση Εκπόνησης Μελετών 2009


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί προτάσεις για εκπόνηση πρωτότυπων μελετών ετήσιας διάρκειας, για το έτος 2009.

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: 14/11/2008

Ιδρυμα Λάτση, Πρόσκληση Εκπόνησης Μελετών 2009


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί προτάσεις για εκπόνηση πρωτότυπων μελετών ετήσιας διάρκειας, για το έτος 2009.

Οι μελέτες θα πρέπει:

 • να πραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες, τις καλές τέχνες και τον πολιτισμό.
 • να παρουσιάζουν κατά προτίμηση ενδιαφέρον σε τοπικό (γεωγραφικό και κοινωνικό) επίπεδο εντός Ελλάδας.

Προϋποθέσεις

 • να έχουν ένα σαφώς προσδιορισμένο και αξιοποιήσιμο τελικό αποτέλεσμα.
 • να υποβληθούν από ομάδα μελετητών που θα έχει έναν επικεφαλής συντονιστή. Η δυνατότητα σύνθεσης της μελετητικής ομάδας είναι ανοικτή, με ενθάρρυνση ωστόσο στην υποβολή προτάσεων από ομάδες νέων σε ηλικία μελετητών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια.
 • να μην αποτελούν μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος και γενικά να μην είναι αμιγώς ερευνητικές εργασίες .

Όροι

 • Το αποτέλεσμα της μελέτης δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
 • Η μελέτη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί και από άλλους φορείς.
 • Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει άνω της μίας πρότασης και κάθε επιμέρους μελετητής δύναται να συμμετέχει σε περισσότερες ομάδες.
 • Θα γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση μελέτες που είχαν υποβληθεί στην αντίστοιχη περυσινή πρόσκληση, αρκεί να υποβληθούν εκ νέου και να έχουν υποστεί βελτιωτικές τροποποιήσεις.
 • Οι προτάσεις δύνανται να υποβληθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
 • Οι επιλεγείσες ομάδες θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Ίδρυμα.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να ανέλθει στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.