ΠΜΣ – Μαθήματα

17-10-08 web.xrh 0 comment

Μαθήματα


Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική” περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διατριβή. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 

 1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι
 3. Χρηματοοικονομική Λογιστική
 4. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι
 5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου
 6. Παράγωγα Αξιόγραφα
 7. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 8. Τραπεζική Διοικητική
 9. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ
 10. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 11. Επιλογή 1(*)
 12. Επιλογή 2 (*)
 13. Επιλογή 3 (*)
 14. Επιλογή 4 (*)

 

(*) Μαθήματα Επιλογής

 1. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 2. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
 3. Ανάλυση Χρονοσειρών
 4. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων
 5. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 6. Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
 7. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
 8. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
 9. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
 10. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
 11. Τραπεζική Λογιστική
 12. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
 13. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
 14. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
 15. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Χρηματοοικονομική Ανάλυση” για Στελέχη

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Χρηματοοικονομική Ανάλυση” για Στελέχη περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διατριβή. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες Τα μαθήματα αυτά είναι:

 1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι
 3. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι
 4. Χρηματοοικονομική Λογιστική
 5. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 6. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
 7. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ
 8. Παράγωγα Αξιόγραφα
 9. Επιλογή 1 (*)
 10. Επιλογή 2 (*)
 11. Επιλογή 3 (*)
 12. Επιλογή 4 (*)

 

(*)Μαθήματα Επιλογής

 1. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 2. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 3. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
 4. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
 5. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων
 6. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 7. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 8. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
 9. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
 10. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
 11. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
 12. Ειδικά Θέματα Λογιστικής
 13. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
 14. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
 15. Τραπεζικό Μάρκετινγκ
 16. Τραπεζική Λογιστική