ΠΜΣ Ποιότητα Διδασκαλίας

17-10-08 web.xrh 0 comment

Ποιότητα Διδασκαλίας


Ποιότητα Διδασκαλίας

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας είναι ένας από τους στόχους του Π.Μ.Σ.. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής:

 • η συνεχής αξιολόγηση των διδασκόντων και των διδασκομένων μαθημάτων με βάση
 • ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνουν οι φοιτητές ανώνυμα στο τέλος κάθε εξαμήνου για κάθε μάθημα και
 • σχόλια και συζητήσεις των φοιτητών στα όργανα του Τμήματος στα οποία μετέχουν
 • ο σχεδιασμός της ύλης των μαθημάτων από το σύνολο των διδασκόντων ώστε να:
 • γίνεται όσο το δυνατόν ομαλότερη η ροή των εννοιών και των γνωστικών αντικειμένων και
 • αποφεύγεται η επικάλυψη της διδακτέας ύλης
 • διοργάνωση εβδομαδιαίων ερευνητικών σεμιναρίων με προσκεκλημένους εξέχοντες επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • διαλέξεις από εκτός του ακαδημαϊκού χώρου αναγνωρισμένους ειδήμονες

 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

 • Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (Msc) in «Banking and Finance») με κατευθύνσεις: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management») και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη («Financial Analysis» for Executives) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.
 • Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τα τίτλο «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» («Master in Banking and Finance Law») γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, πτυχιούχοι Τμημάτων Γενικού Δικαίου και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 • Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που περιγράφεται σε αυτή την απόφαση ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος για το διδακτορικό δίπλωμα είναι κάτοχος μη συναφούς Μ.Δ.Ε. γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει αριθμό μαθημάτων του Μ.Δ.Ε.

 

Επιλογή Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια. Ο αριθμός των φοιτητών είναι περιορισμένος για να διασφαλιστεί η άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων καθώς επίσης και η ποιότητα του Προγράμματος.

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ που συγκροτείται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Τα κριτήρια επιλογής διακρίνονται σε ποσοτικά και ποιοτικά.

 

Α) Ποσοτικά κριτήρια:

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Βαθμός εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE)

 

Β) Ποιοτικά κριτήρια:

 1. Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης
 2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας
 3. Γνώση ξένης/ων γλώσσας/ων
 4. Συνέντευξη
 5. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή από εργοδότη

 

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΣ, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μέρος των υποψηφίων. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.

Οι αποδεχόμενοι την ένταξή τους στα προγράμματα υποχρεούνται να καταβάλλουν ως τέλος προεγγραφής το ποσό των 1.000,00 Ευρώ των διδάκτρων του πρώτου έτους, το οποίο δεν επιστρέφεται αν ο υποψήφιος τελικά δεν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών ξεκινάει με τη συμπλήρωση από τον υποψήφιο της ηλεκτρονικής αίτησης και των άλλων σχετικών εγγράφων και περατώνεται με την επιστολή αποδοχής από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.