ΠΜΣ – Χρονική Διάρκεια

17-10-08 web.xrh 0 comment

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος


  • Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (Msc) in «Banking and Finance») με κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management») και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη («Financial Analysis» for Executives) ορίζεται σε 3 εξάμηνα. Τα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων. Στο τρίτο εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με δυνατότητα διδασκαλίας περιορισμένου αριθμού μαθημάτων στο ίδιο χρονικό διάστημα.
  • Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» («Master in Banking and Finance Law») ορίζεται σε 2 εξάμηνα. Τα δυο εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων.
  • Για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε 3 έτη με ανώτατο όριο τα 6 έτη. Ο χρόνος έναρξης της διδακτορικής διατριβής άρχεται από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.