Βολιώτης-Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

04-03-09 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Βολιώτης Δημήτρης

Μάθημα: Προϊόντα Σταθερού Εισοδηματος


 Προπτυχιακό 4ου Εξαμήνου

 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την βασική αρχιτεκτονική των κυριότερων προϊόντων σταθερού εισοδήματος που είναι τα ομόλογα. Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των διαλέξεων θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν γνώση της δομής των ομολόγων, να γνωρίζουν τις μεθόδους αποτίμησης τους καθώς επίσης και τις βασικές αρχές διαχείρισης και στρατηγικης ένος χαρτοφυλακίου ομολόγων. Προαπαιτούμενη είναι η γνώση των βασικών μαθηματικών εργαλείων του ανατοκισμού που είναι η παράγωγος, τα όρια συναρτήσεων και κάποια στοιχεία ακολουθιών.

 

bullet Προτεινόμενα Βιβλία: Το μάθημα θα διδαχτεί από τις σημειώσεις του εισηγητή. Από την ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο που να προτείνεται. Στα αγγλικά προτείνονται τα εξής βιβλία:

Tuckman Bruce, Fixed Income Securities: Tools for Today’s Market, 2nd edition, Wiley Finance Series (2002)

Choudhry Moorad, Bonds: A concise Guide for Investors, Palgrave Macmillan (2006)

 

 

bullet Βαθμολόγηση: Η βαθμολόγηση θα γίνει με βάση την επίδοση στην εξέταση του μαθήματος.

 

bullet Ύλη: Εισαγωγή στα ομόλογα, τιμή ομολόγων, προεξόφληση, τεχνικές αρμπιτραζ Επιτόκια προεξόφλησης, τρέχον επιτόκιο, προθεσμιακό επιτόκιο, απόδοση στην λήξη — Ανατοκισμός, συνάρτηση τιμής-επιτοκίου, υπολογιστικές μέθοδοι προσέγγισης — Μέτρηση κινδύνου επιτοκίου, διάρκεια κυρτότητα, αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου — Μέτρηση κινδύνου επιτοκίου με απόδοση στη λήξη –Χρονική Διάρθρωση Επιτοκίου — REPOS — CDS.