Κυριαζής – Χρηματοοικονομική Διοικητική

17-03-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κυριαζής

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοικητική


 

           Προπτυχιακό 3ου Εξαμήνου

 

 

bullet Σκοπός – Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής επικεντρώνοντας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η πρώτη εισαγωγική ενότητα εξετάζει το περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης και του Χρηματοοικονομικού Διευθυντή υπό το πρίσμα των αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με την διαχρονική αξία του χρήματος. Η τρίτη ενότητα εξετάζει τα βασικά μέτρα και τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων υπό καθεστώς βεβαιότητας. Η τέταρτη ενότητα καλύπτει τις βασικές τεχνικές αποτίμησης των μετοχών και ομολόγων. Η πέμπτη ενότητα αποτελεί μία εισαγωγή στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση μόχλευσης.

 
bullet Βιβλιογραφία
 
Α. Βασική
Αρτίκης Γ. (2002). «Χρηματοδοτική Διοίκηση», Τόμος Ι. «Ανάλυση & Προγραμ-μματισμός» και Τόμος ΙΙ. «Αποφάσεις Επενδύσεων», Εκδ. Interbooks, Αθήνα.

Β. Προαιρετική
Brealey, R., Myers, S. Allen, F. (2008). “Principles of Corporate Finance”. McGraw Hill International Edition, 9th edition, New York.
Βασιλείου. Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2008). «Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Θεωρία & Πρακτική», Εκδ. Rosili, Αθήνα.

 
bullet Υποστηρικτικό Υλικό Μαθήματος
Κάθε εβδομάδα πριν από κάθε διάλεξη θα αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πειραιώς http://epikouros.unipi.gr/eclass/index.php το σχετικό σετ των διαφανειών, και κάποια άλλα αρχεία στο Excel που αφορούν παραδείγματα και ασκήσεις, ώστε οι φοιτητές να προετοιμάζονται για τις διαλέξεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από τον διδάσκοντα.
 
bullet Τρόπος Αξιολόγησης
 
Η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει της απόδοσης στην τελική γραπτή εξέταση του Ιανουαρίου που θα μετρά κατά 70% και μίας πιο σύντομης γραπτής εξέτασης (πρόοδος)που θα γίνει πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και θα μετρά κατά 30%. Η προφορική συμμετοχή κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα επιβραβεύεται.
Φροντιστηριακά μαθήματα-ασκήσεις
Tο μάθημα εκτός από τις διαλέξεις του διδάσκοντος περιλαμβάνει και φροντισ-τηριακό μάθημα 2 ώρες (περίπου ανά εβδομάδα) με σκοπό την επίλυση ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος. Η παρακολούθηση του φροντιστηριακού μαθήματος ενδείκνυται για την καλύτερη αφομοίωση της ύλης και την προετοιμασία για τις εξετάσεις (πρόοδος Δεκεμβρίου και τελικές γραπτές εξετάσεις).   

 

bullet Αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέας ύλης & διαλέξεων

Διάλεξη 1η – 3η
Ενημέρωση για το μάθημα, ύλη, αξιολόγηση.
Ενότητα 1η . Η επιχείρηση και το περιβάλλον της.
Διδακτέα Ύλη : βιβλίο Γ.Αρτίκη, «Αποφάσεις Επενδύσεων», κεφ.1 & 2.

Διάλεξη 4η -6η  

Ενότητα 2η. Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος.
Διδακτέα Ύλη : βιβλίο Γ.Αρτίκη, «Αποφάσεις Επενδύσεων», κεφ.3.

Διάλεξη 7η -10η  
Ενότητα 3η. Αξιολόγηση Επενδύσεων υπό καθεστώς βεβαιότητας.
Διδακτέα Ύλη : βιβλίο Γ.Αρτίκη, «Αποφάσεις Επενδύσεων», κεφ.4-5.

Διάλεξη 11η -13η  
Ενότητα 4η. Μετοχές και Ομόλογα.
Διδακτέα Ύλη : σετ διαφανειών του διδάσκοντος.
Προαιρετική βιβλιογραφία : βιβλίο των Brealey, Myers and Allen, ch.4-5, p. 59-114 και βιβλίο Αρτίκη Γ. «Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων», κεφ. 4. σελ. 126-136 & κεφ. 7. σελ 252-273.

Πρόοδος Δεκεμβρίου (πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων)

Διάλεξη 14η -16η  
Ενότητα 5η. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης.
Διδακτέα Ύλη : βιβλίο Γ.Αρτίκη, «Αποφάσεις Επενδύσεων», κεφ.8-10.

Διάλεξη 17η   
Ενότητα 6η. Ανάλυση Μόχλευσης

Διδακτέα Ύλη : σετ διαφανειών του διδάσκοντος.
βιβλίο Αρτίκη Γ. «Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων», κεφ. 2. σελ. 21-23 & σελ 69-88.