Μαθήματα Ανά Εξάμηνο “Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική”

18-03-09 web.xrh 0 comment

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική


 

1ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
bullet Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές & Μακροοικονομία
bullet Ποσοτικές Μέθοδοι
bullet Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι
bullet Χρηματοοικονομική Λογιστική
bullet Θεωρία Χαρτοφυλακίου
bullet Παράγωγα Αξιόγραφα
bullet Τραπέζική Διοικητική
bullet Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ
bullet Μαθήματα Επιλογής
3ο Εξάμηνο
 
bullet Ανάλυση Χρονοσειρών
bullet Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
bullet Επενδύσεις και Χρηματοδότηση Ακινήτων
bullet Παράγωγα Αξιόγραφα &
bullet Τεχνικές Αντιστάθμιση Κινδύνου
bullet Μαθήματα Επιλογής
 

 


 

Μαθήματα Επιλογής

bullet Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
bullet Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
bullet Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
bullet Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
bullet Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων
bullet Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
bullet Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
bullet Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
bullet Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
bullet Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
bullet Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
bullet Ειδικά Θέματα Λογιστικής
bullet Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
bullet Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
bullet Τραπεζικό Μάρκετινγκ
bullet Τραπεζική Λογιστική