Μαθήματα Ανά Εξάμηνο “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Για Στελέχη”

21-03-09 web.xrh 0 comment

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη


 

1ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
bullets Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
bullet Ποσοτικές Μέθοδοι
bullet Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι
bullet Χρηματοοικονομική Λογιστική
bullet Μαθήματα Επιλογής
bullet Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
bullet Παράγωγα Αξιόγραφα
bullet Τραπέζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
bullet Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ
bullet Μαθήματα Επιλογής

 

Μαθήματα Επιλογής

bullet Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
bullet Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
bullet Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
bullet Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
bullet Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων
bullet Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
bullet Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
bullet Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
bullet Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
bullet Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
bullet Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
bullet Ειδικά Θέματα Λογιστικής
bullet Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
bullet Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
bullet Τραπεζικό Μάρκετινγκ
bullet Τραπεζική Λογιστική