Διακογιάννης – Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Msc Part Time)

28-03-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Διακογιάννης

Μάθημα: Θεωρία Χαρτοφυλακίου


Μεταπτυχιακό Μερικής Απασχόλησης

 

 

Ι. Σκοπός

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Στο μάθημα αυτό αναφέρονται επίσης πολλές πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων και για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου.

 

ΙΙ. Συγγράμματα

α. Βιβλία

E. J. Elton and M. J. Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 4th Edition, John Wiley and Sons, Inc., 1991.

 

Copeland T. E. and J. F. Weston,  Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company, 1983.

 

Diacogiannis G., Financial Management, McGraw-Hill (1994), Κεφάλαια 8-9.

 

β. Ερευνητικά άρθρα

 

ΙΙΙ. Αναλυτικό Περίγραμμα του Μαθήματος

 

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων

 

Ανάλυση Μετοχών με τη Βοήθεια Χρηματιστηριακών Δεικτών

 

Ανάλυση Μετοχών με τα Κριτήρια του Markowitz

 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων I

 • Εγχώρια Διαφοροποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Στοιχεία Χαρτοφυλακίων

 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων II

 • Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια κατά Markowitz
 • Υπολογισμός του Αποδοτικού Συνόλου Χαρτοφυλακίων
 • Υπολογισμός Αποδοτικού Συνόλου με τη μέθοδο του Roll.

 

Επιλογή Χαρτοφυλακίων

 • Θεωρία Χρησιμότητας

 

Μονοπαραγωντικά Υποδείγματα

 • Συστηματικός Κίνδυνος
 • Προβλήματα με τον Συστηματικό Κίνδυνο
 • Χρήση του Μονοπαραγοντικού Υποδείγματος

 

Πολυπαραγωντικά Υποδείγματα

 • Είδη πολυπαραγοντικών Υποδειγμάτων
 • Χρήση των Πολυπαραγοντικών Υποδειγμάτων 

 

Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς

 • Το Υπόδειγμα της Κεφαλαιαγοράς
 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (ΥΑΚΣ)
 • Χρήσεις του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
 • Επεκτάσεις του ΥΑΚΣ

 

Εμπειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ

 • Εμπειρικές Μελέτες του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
 • Κριτική του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
 • Εμπειρικές Μελέτες του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων μετά τον Roll

 

Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου

 • Δείκτες Αποτελεσματικότητας
 • Αξιολόγηση Χρηματιστηριακών Επενδύσεων με Εφαρμογή της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου
 • Κριτική των Δεικτών Αποτελεσματικότητας

 

Το  Τρισδιάστατο Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

 • Ανάλυση μη Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων
 • Το Τρισδιάστατο Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
 • Κριτική των προηγουμένων μελετών του ΥΑΚΣ

 

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας

 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APM)
 • Χρήσεις του APM  
 • Εμπειρικές Μελέτες του ΑPM