ΕΠΕΑΕΚ

03-04-09 web.xrh 0 comment

ΜΕΤΡΟ 2.2   «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 2.2.2  «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών»

 

Κατηγορία Πράξεων 2.2..α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγράμματων Σπουδών» Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: Υποέργο 3

 

Με την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών, το Πανεπ ιστήμιο Πειραιώς θα διευρύνει τον ρόλο του στην Ελληνική Κοινωνία παρέχοντας ολοκληρωμένες, σύγχρονες και υψηλού ποιοτικού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερε υνητικές υπηρεσίες αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας ευκαιρίες και δυνατότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και μεγιστοποιώντας τη συμβ ολή του στον ευρύτερο κοινωνικό/ πολιτικό/ πολιτισμικό περιβάλλον. Επίσης, στο πλαίσιο του Υποέργου Κεντρικής Δράσης Υποστήριξης θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή μαθημάτων σε θέματα περιβάλλοντος, τις δράσεις βελτίωσης του περιεχομένου ΠΠΣ μέσα από πρόσβαση σε πολλαπλή βιβλιογραφία και την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου ασύγχρονης διδασκαλίας μέσω του Web. 

Βασικός στόχος του Π.Π.Σ. η αξιοποίηση γνώσεων φοιτητών, αντίληψη του διεθνούς περιβάλλοντος & απόκτηση γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και ένταξή τους στη αγορά εργασίας. Επιδιώκεται η γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες και προωθείται η ιδέα εκσυγχρονισμού. Άμεσα αποτελέσματα είναι να μπορούν οι φοιτητές να απορροφούνται άμεσα από την αγορά εργασίας, έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις.

Σημαντικά ωφελούμενοι από την υλοποίηση του προγράμματος είναι και οι καθηγητές, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τη νέα τεχνολογία και αφομοιώνουν τη γνώση που φέρουν μαζί τους οι νέες τεχνολογίες. Τέλος άμεσα ωφελούμενο είναι το ίδιο το Πανεπιστήμιο αφού ενισχύει τη θέση του στον ακαδημαϊκό χώρο, αναγνωρίζεται και καθιερώνεται ως άμεσος σύνδεσμος μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του χώρου που διαδραματίζονται οι τρέχουσες εξελίξεις ανά τον κόσμο.

 

Βασικός στόχος του Π.Π.Σ. η αξιοποίηση γνώσεων φοιτητών,αντίληψη του διεθνούς περιβάλλοντος κ απόκτηση γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και ένταξή τους στη αγορά εργασίας. Επιδιώκεται η γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες και προωθείται η ιδέα εκσυγχρονισμού.

Άμεσα αποτελέσματα είναι να μπορούν οι φοιτητές να απορροφούνται άμεσα από την αγορά εργασίας, έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις.Σημαντικά ωφελούμενοι από την υλοποίηση του προγράμματος είναι και οι καθηγητές, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τη νέα τεχνολογία και αφομοιώνουν τη γνώση που φέρουν μαζί τους οι νέες τεχνολογίες. Τέλος άμεσα ωφελούμενο είναι το ίδιο το Πανεπιστήμιο αφού ενισχύει τη θέση του στον ακαδημαϊκό χώρο, αναγνωρίζεται και καθιερώνεται ως άμεσος σύνδεσμος μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του χώρου που διαδραματίζονται οι τρέχουσες εξελίξεις ανά τον κόσμο και αποκτά τη φήμη ενός ολοκληρωμένου, έγκυρου και ενεργητικού εκπαιδευτικού οργανισμού.

Έμμεσα ωφελούμενη είναι η κοινωνία καθώς μέσα από τα προγράμματα αναμόρφωσης και αναβάθμισης των σπουδών διαχέεται η Πανεπιστημιακή γνώση επικουρώντας την εξαίρετη πορεία της Εθνικής Οικονομίας. Επιπλέον ωφελείται και η κοινωνία με βελτίωση της γνώσης των φοιτητών μέσα από την απόκτηση πληροφοριών και την ενημέρωση για τα σύγχρονα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα. Τέλος, η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το διεθνές οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον συντείνει στη βελτίωση του επιπέδου της γνώσης με την εισαγωγή καινοτομιών που έχουν συλληφθεί στα ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και με την βελτίωση και αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχει ως στόχο: την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών του, την ενσωμάτωση των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης που υπηρετεί, την εφαρμογή των προόδων της τεχνολογίας και της πληροφορικής, την υιοθέτηση και ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών και σύγχρονων πρακτικών εφαρμογών ώστε το Π.Π.Σ. να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρηματικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

 Επίσης, πρόκειται να περιγράφει η ύλη των υπό ανανέωση διδασκομένων μαθημάτων και της βιβλιογραφίας τους, να δημιουργηθούν έντυπα για την προβολή του τμήματος και να συνεχιστεί η διερευνητική διαδικασία αξιολόγησης του Π.Π.Σ.