Τσιριτάκης – Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

06-04-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκοντες: Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Μάθημα: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων


Προπτυχιακό 4ου Εξαμήνου

 

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοικητικής είναι η ανάλυση των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και με τον κίνδυνο και την απόδοση των επενδύσεων. Στοχεύουν καθ’ υπόθεση στην μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των αποφάσεων αυτών αναλύεται ο κίνδυνος και η στρατηγική των επενδύσεων, η μερισματική πολιτική και οι μορφές χρηματοδότησης, εστιάζοντας στην επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης. Στην διαδικασία της αποτίμησης μιας επιχείρησης, όπως και στην αξιολόγηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, απαιτείται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή διάρθρωση και την φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης. Οι πρώτες προσεγγίσεις γίνονται με βάση το περιβάλλον των τέλειων και αποτελεσματικών αγορών και στη συνέχεια η ανάλυση προσεγγίζεται από τη οπτική γωνία της ασυμμετρίας πληροφόρησης. Μια συμπληρωματική θεώρηση στη αποτίμηση επενδυτικών σχεδίων και στη επιχειρηματική στρατηγική βασίζεται στην θεωρία των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων.

 

 

Βιβλιογραφία

  • Γ. Αρτίκης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων, INTERBOOKS, 2002, (Α1)Κεφάλαια 1-6, 8.

  • Γ. Αρτίκης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Επενδύσεων , INTERBOOKS, 2002, (Α2) Κεφάλαια 6-7, 11.

  • E.Brigham and M. Ehrhardt, Financial Management: Theory and Practice, 10th edition, THOMSON, 2002, (ΒΕ), Chapters: 6,7, 11, 12, 14-21.

  • Brealey, Myers, Allen, Principles of Corporate Finance, 9th edition, McGraw-Hill, 2008, (ΒΜΑ), Chapters 8-23.

  • Berk and DeMarzo, Corporate Finance, Addison – Wesley, 2007, (BD), Chapters: 10-25.

Πρόγραμμα-Θεματολογία

 

Κίνδυνος και Απόδοση

Υπολογισμός του κινδύνου και της απόδοσης για ένα αξιόγραφο και χαρτοφυλάκιο αξιογράφων
Ειδικός, Συνολικός και Συστηματικός Κίνδυνος
Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και Γραμμή Αξιογράφων: Το Υπόδειγμα CAPM.
Εναλλακτικά Υποδείγματα
Μελέτη: Α2, κεφάλαια 6,7:, ΒΕ, chapters: 6,7, BMA, chapters:8,9.

 

Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Αβεβαιότητας

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων
Κόστος Δανειακών και Υβριδικών Κεφαλαίων
Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
Κόστος Κεφαλαίου Επενδυτικών Σχεδίων
Απόδοση και Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου
Μελέτη: A2, κεφάλαιο 11, ΒΕ, chapters: 11,12, BMA, chapters:9, 19.

 

Αποτελεσματικές Αγορές και Ασυμμετρία Πληροφόρησης

Αξιοπιστία Προβλέψεων και Πληροφοριών
Σύγκρουση Συμφερόντων και Κόστος Αντιπροσώπευσης Συστήματα Κινήτρων και Αποζημιώσεων για Στελέχη
Μέτρηση της Απόδοσης και Κερδοφορίας – Υπολειμματικά Κέρδη και Economic Value Added (EVA)
Αποτελεσματικές Αγορές
Αινίγματα και Ανωμαλίες της Αγοράς
Μελέτη: ΒΜΑ: chs 13,14,

 

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Μορφές Χρηματοδότησης
Έκδοση Nέων Μετοχών και IPOs
Χρηματοδότηση με Δανεισμό
Υβριδικά Χρεόγραφα
Venture Capital
Χρηματοδοτική Μίσθωση
Μελέτη: A1: κεφ. 4,6, BMA: chaps 14-16, ΒΕ, chapters: 19,20.

Κεφαλαιακή Διάρθρωση των Επιχειρήσεων

Modigliani –Miller: Προτάσεις Ι και ΙΙ
Χρηματοδοτικός Κίνδυνος και Απόδοση
Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου – WACC
Δανεισμός και το όφελος της φοροαπαλλαγής των τόκων
Δανεισμός και το Κόστος του Κινδύνου και της Διαδικασίας Πτώχευσης
Θεωρίες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης: Trade off and Pecking Order
Μελέτη: Α1: κεφ. 1,2. ΒΜΑ: chaps. 18,19,20 ΒΕ, chapters: 16,17.

Μερισματική Πολιτική και Επαναγορές Μετοχών

Η Θεωρία των Miller-Modigliani
Διανομή Μερίσματος και Επαναγορά Μετοχών
Ανακοίνωση Μερίσματος και Αντίδραση της Αγοράς
Εναλλακτικές Θεωρίες
Μελέτη: Α1:, κεφ. 5, ΒΜΑ: ch 17, ΒΕ, chapters: 18.

Επιχειρηματικά Δικαιώματα και Στρατηγική Αξιολόγησης Επενδύσεων

Σύγκριση Εναλλακτικών Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων: ΚΠΑ, Δένδρα Αποφάσεων, Real Options
H Μέθοδος Αποτίμησης με το Ισοδύναμο Χαρτοφυλάκιο (replicating portfolios)
Αποτίμηση Επιχειρηματικών Δικαιωμάτων
Στρατηγικές Συνέχισης, Εγκατάλειψης και Χρονικής Επιλογής Επένδυσης
Μελέτη: Α1: κεφ. 8, ΒΜΑ: ch 21,22

 

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με την πρόοδο (50%) και την τελική εξέταση. Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες επίλυσης μελέτης περιπτώσεων (case study).