Παπαναστασόπουλος – Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

14-04-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων


 

Προπτυχιακό 5ου Εξαμήνου

 

 

bullet Σύντομη Περιγραφή

Είναι γνωστό ότι σκοπός της λογιστικής επιστήμης είναι η συγκέντρωση και καταγραφή των οικονομικών πληροφοριών που αφορούν µια οικονομική µμονάδα. Παράλληλα , σκοπός της είναι και η ανάλυση των άνω πληροφοριών έτσι ώστε να βοηθήσει τόσο την οικονομική µμονάδα όσο και το κύκλωμα που συναλλάσσεται µε αυτήν να διενεργεί αντικειμενικές εκτιμήσεις και να λαμβάνει ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια ο ρόλος της λογιστικής επιστήμης από τεχνικής απόψεως τελειώνει µε την κατάρτιση και δημοσίευση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων. Ύστερα αρχίζει ένας άλλος εξίσου σπουδαίος ρόλος που αναφέρεται στην διερεύνηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων τους. Το µάθηµα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την χρησιμότητα και τους σκοπούς της διεξαγωγής µιας συστηματικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θεμελιώδη λογιστικά προβλήματα αλλά και στην αξιολόγηση της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών που παρέχουν οι άνω οικονομικές καταστάσεις.

 

 

bullet Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
 • Λογιστικές Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους.
 • Συγκριτικές Λογιστικές Καταστάσεις.
 • Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες.
 • Θεµελιώδη Λογιστικά Προβλήµατα.
 • Κεφάλαιο Κινήσεως.
 • Καταστάσεις Ταµειακών Ροών.
 • Λογιστικό Υπόδειγµα Νεκρού Σηµείου.
 • Υποδείγµατα Αποτίµησης Αξιόγραφων µε βάση Θεµελιώδη Λογιστικά Μεγέθη

 

bullet Διδακτικό Υλικό

 • Ν.Νιάρχος. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα 2004
 • Πρ. Ευθύμογλου, Λαζαρίδης Ι., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Τεύχος Α,Πειραιάς 2000
 • Γ. Παπαναστασόπυλος, Σημειώσεις Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων, Πειραιάς 2007