Αληφαντής-Ειδικά Θέματα Λογιστικής

14-10-09 web.xrh 0 comment

Εισηγητές: Γεώργιος Αληφαντής
Μάθημα : Ειδικά Θέματα Λογιστικής


 

I. Οι βασικοί σκοποί του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Λογιστικής »

1.Κατανόηση του ενοποιημένων ισολογισμών.
Η Λογιστική των Ομίλων , η σημασία των ενδοεταιρικών συναλλαγών και η  σύνταξη και ερμηνεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι κορυφαίο θέμα της Λογιστικής . Το σημαντικό αυτό κεφάλαιο της Λογιστικής διδάσκετε στο παρόν μεταπτυχιακό   με στόχο :
α) την κατανόηση των  εννοιών  των εταιρειών που καταρτίζουν τον όμιλο (μητρική, θυγατρικές , συγγενείς, συνδεδεμένες)
β) την ανάπτυξη των  βασικών  αρχών της ενοποίησης. και,
γ) την εν συνεχεία , παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των  Ομίλων Επιχειρήσεων ( ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)  καθώς,  και των ενδοεταιρικών  – ενδοομιλικών συναλλαγών. 
Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται με βάσει το βοήθημα «Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων» το οποίο από το πρώτο έτος το έχουν προμηθευτεί οι φοιτητές .
Η λογιστική των ομίλων, στην αξιολόγηση των σπουδαστών της προηγούμενης σειράς του μεταπτυχιακού, κρίθηκε, ως ένα μάθημα με σημαντικό  αρκετά ενδιαφέρον .

2. Κατανόηση των  μεταβολών κεφαλαίων : Η ανάπτυξη των θεμάτων των μεταβολών του μετοχικού και εταιρικού κεφαλαίου (αυξήσεις , μειώσεις και απόσβεση) γίνεται βάσει των διατάξεων της Λογιστικής και του εμπορικού και φορολογικού δικαίου επί πραγματικών ισολογισμών και επί πραγματικών γεγονότων  π.χ. μη νόμιμη ανάληψη χρημάτων από τους μετόχους και εν συνεχεία προσπάθεια κάλυψης με μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού θα υπάρχουν πάντα προτυπωμένες εισηγήσεις , ενώ σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής θέλει να τεκμηριώσει τις απόψεις του υπάρχει και σύγγραμμα  το οποίο συστήνετε, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο να το αγοράσει ο φοιτητής .

3. Ανάπτυξη θεμάτων από τη διάθεση των  κερδών της ανώνυμης εταιρείας και Ε.Π.Ε.:  Η διάθεση των κερδών της ανώνυμης εταιρείας και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης γίνεται με βάσει τι απόψεις του φορολογικού και εμπορικού δικαίου και ιδιαίτερα με τις νέες απόψεις του φορολογικού νόμου 4110/2013 . Για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού θα υπάρχουν πάντα προτυπωμένες εισηγήσεις , ενώ θα χρησιμοποιηθεί και το σύγγραμμα «Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως» το οποίο από το πρώτο έτος το έχουν προμηθευτεί οι φοιτητές .

4. Παρουσίαση των θεμάτων των  χρηματοδοτικών μισθώσεων : Για την ανάπτυξη των  θεμάτων  των χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν συνταχθεί χρήσιμες και σύγχρονες σημειώσεις οι οποίες διατίθενται  δωρεάν στους φοιτητές καθώς επίσης και προτυπωμένες εισηγήσεις.

5. Κατανόηση των Λογιστικών και φορολογικών ζημιών-Διάθεση μετοχών στο προσωπικό : Πρόκειται για δύο σημαντικά θέματα της Λογιστικής . Για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού θα υπάρχουν πάντα παρατυπωμένες εισηγήσεις , ενώ σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής θέλει να τεκμηριώσει τις απόψεις του υπάρχει και σύγγραμμα  το οποίο συστήνετε, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο να το αγοράσει ο φοιτητής

6. Παρουσίαση των αμοιβών  και των συμβάσεων των  μελών του  διοικητικού συμβουλίου : Τα θέματα των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας και των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. αναπτύσσονται κυρίως με βάσει την εμπορική και φορολογική νομοθεσία (έξοδα παραστάσεως, διανεμόμενα κέρδη , μισθοί βάσει συμβάσεων εργασίας κ.α.) .

II. Απαντήσεις σε ερωτήματα.

Το μάθημα λαμβάνει υπόψη, ότι ο μεταπτυχιακός  – φοιτητής δεν  έρχεται για πρώτη φορά σε επιστημονική επαφή με το μάθημα  της Λογιστικής. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι επιφυλακτικοί ως προς το να επιλέξουν το μάθημα της  «Ειδικά Θέματα Λογιστικής» είτε γιατί το γνωρίζουν από τα προπτυχιακά τμήματα είτε για άλλους λόγους .Τα ερωτήματα των μεταπτυχιακών  φοιτητών , ως προς την επιλογή του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Λογιστικής» έγκειται στα εξής σημεία :
α) Με τον τρόπο που θα διδαχθεί στο μεταπτυχιακό θα είναι χρήσιμο μάθημα ;;  Είναι πραγματικά χρήσιμο μάθημα, γιατί ο μεταπτυχιακός  – φοιτητής  διδάσκεται με ένα διαφορετικό τρόπο μέσω του οποίου   μαθαίνει να συνδέει τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και τις μεταβολές σε αυτές   με τις διατάξεις του εμπορικού και του φορολογικού νόμου καθώς και με  τη Λογιστική.
β) Είναι κατανοητό μάθημα ;;;. Το μάθημα διδάσκεται με ένα απλό αλλά , συγχρόνως, σημαντικό τρόπο διδασκαλίας με αποτέλεσμα  ο μεταπτυχιακός – φοιτητής  να καταλαβαίνει πλήρως  την ορολογία , ώστε καθημερινά να κερδίζει γνώσεις, επαγγελματικά χρήσιμες, και μετά από κάθε μάθημα να αισθάνεται εκπαιδευτικά ικανοποιημένος . Για το λόγο αυτό το μάθημα γίνεται επί πραγματικών ισολογισμών. Η τετράωρη εβδομαδιαία διδασκαλία , είναι αποτυπωμένη σε φύλλα εργασίας , τα οποία περιλαμβάνουν , εκτός των άνω ισολογισμών , τις διατάξεις της νομοθεσίας , ερωτήσεις και παρατηρήσεις οι οποίες δημιουργούνται από τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας, καθώς και για  τη  φορολογία των ιδίων κεφαλαίων (αύξηση , μείωση) , τη διανομή  των κερδών, των χρηματοδοτικών μισθώσεων και  τη φορολογία των αμοιβών των  μελών διοικήσεως και διευθύνοντος συμβούλου .

 

 

Πρόγραμμα μαθημάτων :

Θέμα

Ώρες

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

4 ώρες

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

4 ώρες

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

4 ώρες

Μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου και Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

4 ώρες

Διάθεση κερδών και προμέρισμα ανώνυμης εταιρείας και Ε.Π.Ε

4 ώρες

Λογιστικές και φορολογικές ζημίες-Διάθεση μετοχών στο προσωπικό

4 ώρες

Αμοιβές και συμβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

4 ώρες

Θέματα χρηματοδοτικών μισθώσεων

4 ώρες

Σύνολο

32 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ανάπτυξη των άνω  θεμάτων έχουν συνταχθεί χρήσιμες και σύγχρονες  σημειώσεις οι οποίες διατίθενται  δωρεάν στους φοιτητές καθώς επίσης και προτυπωμένες εισηγήσεις.

Πριν το τέλος των μαθημάτων  οι φοιτητές διαγωνίζονται σε μία πρόοδο.