12 Νοεμβρίου 2009: Οικονομική Πολιτική της Ελλάδος – «Τετραγωνίζοντας τον Κύκλο»

12-11-09 web.xrh 0 comment

2ο Θέμα Συζητήσεως: Οικονομική Πολιτική της Ελλάδος – «Τετραγωνίζοντας τον Κύκλο»

 

Στο μάθημα Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μικροοικονομία ανεπτύχθη ο ακόλουθος προβληματισμός:

  • Τα χρόνια «δίδυμα ελλείμματα» της Ελλάδος, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του προϋπολογισμού, καθώς και τα εξ αυτών συσσωρευμένα χρέη, εξωτερικό χρέος της χώρας και χρέος της κυβερνήσεως, αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.

 Θέματα προς συζήτηση:

1. Ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί αναφορικά με την άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής για έξοδο από την ύφεση; Είναι μόνο θεσμικοί, όπως, π.χ., οι απορρέοντας από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ;

2. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη επιλογή για μακροχρόνια ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας;

3. Τι πολιτική προκρίνετε για μακροχρόνια ανάπτυξη: εσωστρεφή, με έμφαση στην αύξηση της εσωτερικής ζητήσεως, ή εξωστρεφή, με έμφαση στην αύξηση των εξαγωγών; Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής;

Αναφορικά με την εξωστρεφή ανάπτυξη:

4. Από ποιους τομείς θα μπορούσε να προέλθει;

5. Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στη δυναμική των μισθών και του πληθωρισμού της Ελλάδος; Υπάρχει κίνδυνος αρνητικού πληθωρισμού;

6. Σε τι χρονικό ορίζοντα αναμένετε να αποδώσει μία τέτοια πολιτική;

7. Ποιοι είναι οι πιθανοί θεσμικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και άλλοι περιορισμοί για επιτυχή εφαρμογή της; Οι σχετικοί κίνδυνοι;