2η πρόοδος, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, του 3ου Εξαμήνου

30-11-09 web.xrh 0 comment

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι η 2η Πρόοδος του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, του 3ου Εξαμήνου, θα γίνει στις 5/12/2009, ημέρα Σάββατο, ώρα 09.30 – 12.30, αίθουσα 002, ως εξής:

 

1ο Τμήμα:      Α έως και Λ             09.30 – 11.00,                   αιθ. 002

2ο Τμήμα:      Μ έως Ω                 11.00 – 12.30,                   αιθ. 002

 

Ύλη Εξετάσεων

1. Φορολογία και Διάθεση Κερδών Επιχειρήσεων

 • Παρ. 17.1      Γενικά περί διαθέσεως αποτελεσμάτων
 • Παρ. 17.2      Το σύστημα φορολογίας των ΑΕ και ΕΠΕ
 • Παρ. 17.4      Αρχές φορολογικής έκπτωσης των εξόδων
 • Παρ. 17.5      Αρχές φορολογικής αναγνώρισης της ζημίας
 • Παρ. 17.6      Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων (μέχρι και την άσκηση 7η σελ. 236)

2. Λογιστική Ενσώματων Ακινητοποιήσεων

 • Τα Κεφάλαια 1 και 2 εκτός των παρ. 2.4.3, 2.4.4, 2.5.6, 2.8, 2.9 και 2.10

3. Λογιστική Ασώματων Ακινητοποιήσεων

 • Το Κεφάλαιο 3

4. Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων

 • Παρ. 4.2, 4.3, 4.4.1

5. Λογιστική Αποθεμάτων

 • Παρ. 5.6.1 έως 5.6.3, 5.9, 5.10.1 (μέθοδος μέσου σταθμίσου, FIFO, LIFO)

6. Απαιτήσεις

 • Παρ. 6.2

7. Ίδια Κεφάλαια

 • Παρ. 7.8

8. Προβλέψεις

 • Παρ. 9.1

 

Χρησιμοποιούμενο βοήθημα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Τόμος Β, Γ. Αληφαντή, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2009 και οι εργασίες 1 έως 7.

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου

 

 

 

Κοινοποίηση: Γραμματεία Τμήματος