3η πρόοδος, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, του 3ου Εξαμήνου

07-12-09 web.xrh 0 comment

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι η 3η Πρόοδος του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, του 3ου Εξαμήνου, θα γίνει στις 11/01/2010, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14.00 – 16.00, αίθουσα 104, ως εξής:

 

1ο Τμήμα:      Α έως και Λ             14.00 – 15.00,                   αιθ. 104

2ο Τμήμα:      Μ έως Ω                 15.00 – 16.00,                   αιθ. 104

 

Ύλη Εξετάσεων 3ης Προόδου και Τελικής Εξέτασης

1. Φορολογία και Διάθεση Κερδών Επιχειρήσεων

 • Παρ. 17.1      Γενικά περί διαθέσεως αποτελεσμάτων
 • Παρ. 17.2      Το σύστημα φορολογίας των ΑΕ και ΕΠΕ
 • Παρ. 17.4      Αρχές φορολογικής έκπτωσης των εξόδων
 • Παρ. 17.5      Αρχές φορολογικής αναγνώρισης της ζημίας
 • Παρ. 17.6      Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων (μέχρι και την άσκηση 7η σελ. 236)

2. Λογιστική Ενσώματων Ακινητοποιήσεων

 • Τα Κεφάλαια 1 και 2 εκτός των παρ. 2.4.3, 2.4.4, 2.5.6, 2.8, 2.9 και 2.10

3. Λογιστική Ασώματων Ακινητοποιήσεων

 • Το Κεφάλαιο 3

4. Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων

 • Παρ. 4.2, 4.3, 4.4.1

5. Λογιστική Αποθεμάτων

 • Παρ. 5.6.1 έως 5.6.3, 5.9, 5.10.1 (μέθοδος μέσου σταθμίσου, FIFO, LIFO)

6. Απαιτήσεις

 • Παρ. 6.2

7. Ίδια Κεφάλαια

 • Παρ. 7.8

8. Προβλέψεις

 • Παρ. 9.1

 9.  Λογιστική Ξένου Νομίσματος

 • Παρ. 15.1 και 15.2

10. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

 •  Παρ. 20.3, 20.4, 20.6 και 20.7


Χρησιμοποιούμενα βοηθήματα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Τόμος Β, Γ. Αληφαντή, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2009 και οι εργασίες 1 έως 8, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, Γ. Αληφαντής, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2008 και ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Γ. Αληφαντή, εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2008 (Ασκήσεις σελ. 454 έως 486 και 490 έως 560 εκτός της άσκησης 8.5 (σελ. 542)

 

Από το Γραφείο Προέδρου

 

Κοινοποίηση: Γραμματεία Τμήματος