Εγγλέζος – Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

10-03-10 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Λέκτορας Εγγλέζος Νικόλαος
Μάθημα: Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου


bullet Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών παραγώγων που αποτελούν σήμερα ενεργητικό τμήμα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη χρήση των παραγώγων προϊόντων, όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις τεχνικές αποτίμησής τους σε εναλλακτικά μαθηματικά υποδείγματα. Επίσης θα παρουσιαστούν κερδοσκοπικές στρατηγικές, στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, και μέτρα ποσοτικοποίησης του επενδυτικού κινδύνου που σχετίζονται με την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

bullet Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

· David A. Dubofsky, Παράγωγα Προϊόντα και Ελληνική Αγορά ( Τόμοι Ι & ΙΙ ), Επιμέλεια Ν. Πορφύρης, Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλας, 2001 & 2004

· Νικόλαος Θ. Μυλωνάς, Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, 2005

 

bullet Δομή του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

· Συμβόλαια Μελλοντικής και Προθεσμιακής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, ΣΠΕ) : Ορολογία – Απολαβές – Τυποποίηση – Λειτουργία Περιθωρίων – Αποτίμηση – Κερδοσκοπία – Αντιστάθμιση Κινδύνου

· Αγορές Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Δικαίωμα Αγοράς και Πώλησης – Βασικές Θέσεις – Διαγράμματα Απολαβών και Κ/Ζ – Τυποποίηση – Συναλλαγές – Προμήθειες – Περιθώρια – Τίτλοι Επιλογής – Εκτελεστικά Δικαιώματα Μετοχών – Μετατρέψιμα Ομόλογα

 

· Ιδιότητες Δικαιωμάτων Μετοχών: Βασικές Υποθέσεις – Παράγοντες που Επιδρούν στην Αξία των Δικαιωμάτων – Φράγματα Κερδοσκοπίας – Ισοτιμία Κλήσης Επίδοσης – Πρόωρη Εξάσκηση Αμερικανικών Δικαιωμάτων – Η Επίδραση των Μερισμάτων

 

· Δικαιώματα Προαίρεσης και Κερδοσκοπικές Στρατηγικές: Θέσεις σε ένα Δικαίωμα και στον Υποκείμενο Τίτλο – Ερμηνεία της Ισοτιμίας Κλήσης Επίδοσης – Ανοδικό Άνοιγμα – Καθοδικό Άνοιγμα – Άνοιγμα Πεταλούδας – Τριγωνοειδές Άνοιγμα – Τραπεζοειδές Άνοιγμα

 

· Διωνυμικό Υπόδειγμα: Διωνυμικά Δέντρα Ενός Βήματος – Διωνυμικά Δέντρα Δύο Βημάτων – Αποτίμηση με Ακίνδυνα Χαρτοφυλάκια – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αποτίμηση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα

· Στοχαστικές Διαδικασίες και Λήμμα του Itô: Είδη Στοχαστικών Διαδικασιών – Μαρκοβιανή Ιδιότητα – Ασθενής Επάρκεια της Αγοράς – Στοχαστικές Διαδικασίες Συνεχούς Χρόνου – Διαδικασίες Wiener – Γενικευμένες Διαδικασίες Wiener – Διαδικασίες Itô – Η Διαδικασία για τις Τιμές των Μετοχών και Ερμηνεία των Παραμέτρων – Λήμμα του Itô και Εφαρμογές

· Υπόδειγμα των Black & Scholes: Λογαριθμοκανονική Ιδιότητα των Τιμών των Μετοχών – Κατανομή Ρυθμού Απόδοσης – Ιστορική Μεταβλητότητα – Η ΜΔΕ των Black, Scholes & Merton – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Τύποι Αποτίμησης των Black & Scholes – Τεκμαρτή Μεταβλητότητα – Η Συμβολή των Μερισμάτων

· Συντελεστές Ευαισθησίας: Καλυμμένες και Ακάλυπτες Θέσεις – Η Στρατηγική Τερματισμού Απώλειας – Δέλτα – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα – Θήτα – Γάμμα – Σχέση μεταξύ Δέλτα, Θήτα και Γάμμα – Βέγα – Δέλτα, Γάμμα και Βέγα Ουδέτερα Χαρτοφυλάκια – Ρο