Εγγλέζος – Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική

23-09-10 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Λέκτορας Εγγλέζος Νικόλαος
Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική: Προπαρασκευαστικό


 

bullet Σκοπός του μαθήματος

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται βασικά εργαλεία και μέθοδοι μαθηματικών και στατιστικής, που συναντώνται εκτενώς σε όλο το εύρος της χρηματοοικονομικής θεωρίας και ανάλυσης. Σκοπός του μαθήματος είναι να υποκινήσει τη μελέτη των σχετικών μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών μέσα από αναλυτικά προβλήματα που αναφέρονται στην οικονομία, κι έπειτα να τις εφαρμόσει σε κατάλληλα οικονομικά υποδείγματα. Συνδέοντας τις τεχνικές με τις εφαρμογές τους, θεμελιώνει την άρρηκτη σχέση μεταξύ των ποσοτικών μεθόδων και της οικονομικής θεωρίας.

bullet Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Alpha C. Chiang – Kevin Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης – Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση, Τόμοι Α και Β, Κριτική, 2009.
  • Πέτρος Α. Κιόχος, Στατιστική, Εκδόσεις Interbooks, 1993.

bullet Δομή του μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

  • Στατική Ανάλυση: Ανάλυση Ισορροπίας – Γραμμικό Υπόδειγμα – Άλγεβρα Πινάκων – Ορίζουσες – Γραμμικά Συστήματα
  • Συγκριτική Στατική Ανάλυση: Παράγωγος – Όρια – Συνέχεια – Κανόνες Παραγώγισης – Εφαρμογές στις Συναρτήσεις Εσόδου και Κόστους –   Αντίστροφη   Συνάρτηση  – Μερικές Παράγωγοι – Εφαρμογές στο Γραμμικό Υπόδειγμα
  • Προβλήματα Βελτιστοποίησης: Βελτιστοποίηση Συνάρτησης Μίας Μεταβλητής – Βελτιστοποίηση Συνάρτησης Πολλών Μεταβλητών –  Βελτιστοποίηση Συνάρτησης με Εξισώσεις ως Περιορισμούς – Μεγιστοποίηση της Συνάρτησης Χρησιμότητας
  • Δυναμική Ανάλυση: Οικονομική Δυναμική – Αόριστα Ολοκληρώματα – Κανόνες Ολοκλήρωσης – Ορισμένα Ολοκληρώματα – Γενικευμένα Ολοκληρώματα – Παρούσα Αξία Χρηματικής Ροής – Μοντέλο Ανάπτυξης του Domar – Διαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης με Σταθερούς Συντελεστές – Η Δυναμική της Τιμής Αγοράς
  • Περιγραφική Στατιστική: Οργάνωση και Γραφικές Μέθοδοι Παράστασης Στατιστικών Δεδομένων – Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα – Μέτρα Διακύμανσης ή Μεταβλητότητας – Μετασχηματισμοί Δεδομένων με Κωδικοποίηση