Προπτυχιακό, Ανακοίνωση Π. Σταικούρα για χορήγηση Συστατικών Επιστολών

06-10-10 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ THN ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

 

 Aνακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα του Επίκουρου Καθηγητή Παναγιώτη Σταϊκούρα (Εμπορικό Δίκαιο και Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών) ότι η χορήγηση συστατικών επιστολών συναρτάται όχι μόνον με την επίδοση των φοιτητών στις γραπτές εξετάσεις των εν λόγω μαθημάτων και την συνολική τους επίδοση, αλλά επιπροσθέτως και με την ικανοποίηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

(α)      Επαρκής παρακολούθηση και των δύο μαθημάτων ώστε να μπορεί ο διδάσκων να σχηματίζει ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα και τις επιδόσεις των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται παρακολούθηση τουλάχιστον 2/3 των διαλέξεων του κάθε ενός από τα μαθήματα που διδάσκει ο διδάσκων (θα τηρείται παρουσιολόγιο).

(β)      Η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων έχει επιτευχθεί με τη συμμετοχή σε εξετάσεις μέχρι δύο (2) φορές. 

 

Π. Σταϊκούρας