Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

21-08-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος
Μάθημα: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές


Ι           ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν τις πλέον δραστικές κινήσεις στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουν τη θέση τους στις αγορές.
Οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι πολυσύνθετες και απαιτούν πολύ καλή γνώση της υφιστάμενης νομοθεσίας, δεδομένου ότι εμπλέκονται πολυάριθμοι κλάδοι δικαίου (αστικό, εταιρικό, φορολογικό, ανταγωνισμός, κεφαλαιαγορά, εργατικό κλπ) οι διατάξεις των οποίων θα πρέπει να εφαρμοσθούν εναρμονισμένα, ούτως ώστε να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη για τους σκοπούς της επιχείρησης στρατηγική.
Στο μάθημα θα εξετασθούν οι νομικές διαδικασίες συγχωνεύσεων, διασπάσεων και εξαγορών επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των κεφαλαιουχικών) λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών νομικών παραμέτρων (φορολογία, ανταγωνισμός, εργασιακά κλπ) ούτως ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση α) να κατανοήσουν τα επιμέρους προβλήματα που τίθενται β) να διερευνήσουν τις εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζονται και τις νομικές συνέπειες που θα έχει η κάθε μια από αυτές και γ) να προτείνουν τις βέλτιστες στρατηγικές στα πλαίσια των στόχων που έχουν θέσει οι επιχειρήσεις.

ΙΙ         ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (12 τρίωρες διαλέξεις)

 • Νομικός έλεγχος επιχειρήσεων
  Νομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
  Ειδική – καθολική διαδοχή
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
  Μεταβίβαση κλάδου
  Μεταβίβαση επιχείρησης
 • Συγχωνεύσεις εταιριών
 • Συγχωνεύσεις εταιριών (συν.)
 • Διάσπαση εταιριών
 • Εξαγορά εταιριών
 • Συγχωνεύσεις – εξαγορές εισηγμένων εταιριών
 • Ειδικές διατάξεις: Τράπεζες-Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Διασυνοριακοί μετασχηματισμοί εταιριών
 • Θέματα ανταγωνισμού
 • Φορολογικά θέματα – Κίνητρα
 • Εργατικά θέματα

ΙΙΙ        ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εξετάσεις θα γίνουν μετά το πέρας των διαλέξεων και θα είναι προφορικές.
Οι εξεταζόμενοι/ες θα έχουν 15’ να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους σε έγγραφες ερωτήσεις που θα τους δοθούν πριν την εξέταση.  Οι εξεταζόμενοι/ες θα είναι ελεύθεροι/ες να χρησιμοποιούν τις σημειώσεις τους.

IV        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Περάκης:                Το Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας.  Τόμος 8: Μετασχηματισμοί εταιριών (άρθρα 66-89 ΚΝ. 2190/1920), (2004)
Ε. Περάκης:                Το Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (2 τόμοι), (2012)
Γ. Τριανταφυλλάκης: Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, (2011)
Ι. Δρυλλεράκης:          Το Νέο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, (2011)
Γ. Αυγερινός                           Εισαγωγή στο Δίκαιο Ανταγωνισμού της ΕΕ, (2011)
Χ. Σταμέλος:               Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, (2012)
Κ. Γαζετάς:                 Μεταβίβαση επιχείρησης και έννομες συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις, (2007)
Α. Γαβαλά:                 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά), (2010)