Αντζουλάτος – Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης

19-09-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Αντζουλάτος Άγγελος
Μάθημα: Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης


        

Στόχοι

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η οικονομική ανάλυση της δομής/αρχιτεκτονικής, του ανταγωνισμού και του θεσμικού πλαισίου του χρηματοοικονομικού συστήματος, με έμφαση στο ρόλο των τραπεζών.
Εξ ανάγκης, το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ανάμεσά τους, ο ρόλος των πληροφοριών και των κινήτρων, οι στόχοι του θεσμικού πλαισίου και η λεπτή «χρυσή τομή» την οποία πρέπει να βρίσκει μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Δίνεται έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λει-τουργία των τραπεζών, όπως η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ & ΙΙΙ, στους περιορισμούς τους οποίους θέτει στην λειτουργία των τραπεζών και στις ευκαιρίες (και πειρασμούς) για ‘regulatory arbitrage’.
Η μεγάλη ποικιλία των αναλυομένων θεμάτων, καθώς και η πολυπλοκότητα των σχετικών διλημμάτων για το θεσμικό πλαίσιο δεν αναλύονται επαρκώς σε κάποιο βιβλίο. Γι’ αυτό η μελέτη και οι εξετάσεις θα βασισθούν στις σημειώσεις του διδάσκοντος, ακαδημαϊκά άρθρα, κεφάλαια από επιλεγμένα βιβλία και στις συζητήσεις στην τάξη. Οι τελευταίες θα έχουν συχνά τη μορφή σεμιναρίου όπου η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών θα αξιολογείται. Θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, πολλές μελέτες της Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και άλλων διεθνών οργανισμών – οι περισσότερες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

 

Οργάνωση

 • Βαθμολογία:
 • Τελική εξέταση ή εργασία: 30%
 • Αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies): 70%.

 

Ο τελικός βαθμός θα προσαυξάνεται έως 10%, ανάλογα με το βαθμό ενεργού συμμετοχής στην τάξη.

 

Πρόγραμμα

Α. Εισαγωγή

 • Βασικές Αρχές
 • Δομή και Προϊόντα του Χρηματοοικονομικού Συστήματος  
 • Παρένθεση: Σύντομη εισαγωγή στη χρονική αξία του χρήματος και την τιμολόγηση αξιο-γράφων
 • Εισαγωγή στην Τραπεζική
 • Λειτουργίες και Προστιθέμενη Αξία του Χρηματοοικονομικού Συστήματος

 

B. Προβληματισμοί των Χρηματοδοτών & ο Ρόλος της Πληροφορήσεως  

 • Ασύμμετρη Πληροφόρηση
 • Αντιμετώπιση των Προβλημάτων της Ασυμμέτρου Πληροφορήσεως
 • Ασύμμετρη Πληροφόρηση και Δομή του Χρηματοοικονομικού Συστήματος – Τα Συγκριτικά Πλεονεκτήματα των Τραπεζών

 

Γ. Αντιμετώπιση της Ασ. ΠληροφορήσεωςΕστίαση σε Τράπεζες     

 • Εκτίμηση της Καταστάσεως και των Προοπτικών των Τραπεζών

 

Δ. «Οι Κανόνες του Παιχνιδιού» 

 • Επιχειρηματικό Περιβάλλον        
 • Εκπλήρωση Συμφωνιών – Εφαρμογή Συμβολαίων
 • Πτωχεύσεις        
 • Αναδιαπραγμάτευση Χρέους (Debt Rescheduling)
 • Σύνοψη: Τι Χρειάζεται για την Εύρυθμη Λειτουργία του Χρηματοοικονομικού Συστήματος;

 

E. Οι Δυνάμεις της Αλλαγής          

 • Καταστολή & Απελευθέρωση του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
 • Χρηματοοικονομική Καινοτομία
 • Τεχνολογία
 • Χρηματοοικονομική Ολοκλήρωση (Financial Integration)

 

ΣΤ΄. Οικονομική Ανάλυση του Θεσμικού Πλαισίου         

 • Γενικές Αρχές
 • Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ & ΙΙΙ
 • Άλλοι Κανόνες
 • Εποπτεία – Regulatory Forbearance

 

Ζ. Κρίσεις                  

 • Ανατομία & Δυναμική
 • Πρόβλεψη – Υποδείγματα και (αν)Αποτελεσματικότητά τους
 • Resolution of Financial Crises

 

Θ. Το Νέο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον              

 • Το Νέο Περιβάλλον – Τα «Απόνερα» της Κρίσεως        (~½ Εβδομάδα)