ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

17-10-11 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

MSc in Banking & Finance Law

 

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

Διδάσκοντες : Λέκτορας Α. Μπότσαρη & Καθηγητής Γ. Κατσιμπρής

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική και θέτει τις βάσεις για την κατανόηση των σύγχρονων θεμάτων της Λογιστικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής. Σκοπός του μαθήματος είναι επίσης η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αποτίμηση επιχειρήσεων και τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων μέσα από τη χρήση και κριτική αξιολόγηση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και όρους της Λογιστικής (έσοδα, έξοδα, ενεργητικό, καθαρή θέση, υποχρεώσεις, ισοζύγια, κλπ.), θα έχουν κατανοήσει τις αρχές λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος για την καταχώρηση οικονομικών γεγονότων, θα έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα κατάρτισης των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών), και θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα:

  • W.T. Harrison, C.T. Horngren, C.W. Thomas & T. Suwardy (2010),        “Financial Accounting: International Financial Reporting Standards            (Global Edition)”, 8th ed., Pearson.
  • E. McLaney & P. Atrill (2012), “Accounting: An Introduction”, 6th ed., Pearson.