ΠΜΣ Νομικών, Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Θεωρίας Παιγνίων

17-10-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Λέκτορας Δ. Βολιώτης

Μάθημα: Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Θεωρίας Παιγνίων


           Η καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων  είναι εφικτή μέσα από τη θεμελίωση μιας θεωρίας που τυποποιεί τη λήψη αποφάσεων, προτείνει λύσεις για να περιγράψει ορθολογικές συμπεριφορές και  ενσωματώνει με ένα πιο αυστηρό τρόπο την επίδραση κανόνων και θεσμών στη διαδικασία της απόφασης. Η θεωρία που μπορεί να ενσωματώσει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι η θεωρία παιγνίων και αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο  για κάθε κοινωνικό επιστήμονα. Λέξεις κλειδιά για να περιγράψουμε τη θεωρία παιγνίων είναι: η αλληλεπίδραση των ατόμων,  η λήψη στρατηγικών αποφάσεων, δηλαδή αποφάσεων που θα μεγιστοποιούν την ωφέλεια μας λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά των αποφάσεων των άλλων ατόμων, και η πληροφορία και συγκεκριμένα ο τρόπος που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ασυμμετρία πληροφόρησης προς όφελος μας.

Αν και η θεωρία παιγνίων  εδράζεται σε μαθηματικά εργαλεία, στο πλαίσιο του μαθήματος η παρουσίαση θα γίνει με απλό και κατανοητό τρόπο χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις μαθηματικών. Όποιες τέτοιες γνώσεις είναι απαραίτητες θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του μαθήματος.

Βασικό εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι: D.G Baird, R. H. Gertner, R.C. Picker, “Game Theory and the Law” (1994) Harvard University Press.

Ενότητες που θα παρουσιαστούν:

  • Στρατηγικά  Παίγνια, Έννοια της ισορροπίας, Κυριαρχία Στρατηγικών, Εφαρμογές στην αδικοπραξία και στη σύγκριση διαφορετικών νομικών πλαισίων.
  • Δυναμικά Παίγνια, Προς-τα-πίσω επαγωγή, Εφαρμογές στη δομή ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.
  • Δυναμικά παίγνια υπό αβεβαιότητα, Αποκάλυψη Πληροφορίας, Εφαρμογές στη νομοθεσία αποκάλυψης πληροφορίας, Επαναδιαπραγμάτευση.
  • Εισαγωγή στη θεωρία συμβολαίων, ασύμμετρη πληροφόρηση, Σηματοδότηση και Έλεγχος.
  • Στρατηγική διαπραγμάτευση, Επιμερισμός επιχειρηματικών κερδών, Διαπραγμάτευση και Επιχειρηματική οργάνωση.
  • Αξιωματική θεώρηση της διαπραγμάτευσης, η λύση του Nash, Συλλογικές διαπραγματεύσεις.