ΠΜΣ Νομικών, Επενδύσεις και Θεσμικοί Επενδυτές

17-10-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητές Γεώργιος Διακογιάννης & Γεώργος Μπερσής
Μάθημα: Επενδύσεις και Θεσμικοί Επενδυτές


Ι. Σκοπός

 Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Πιο συγκεκριμένα δίνεται προσοχή σε θέματα προσδιορισμού της απόδοσης αξιογράφων, αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίων. Καίτοι η εστίαση της προσοχής  είναι κυρίως στην σύγχρονη διαχείριση χαρτοφυλακίου του ατομικού επενδυτή, παρατίθενται επίσης σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου από θεσμικούς επενδυτές όπως οι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΙΙ. Συγγράμματα

 • Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown and William N. Goetzmann (Nov 16, 2009 or earlier)  Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, Ltd.
 • Σημειώσεις.
 • Σύνολο ερευνητικών άρθρων.
 • Σύνολο άλλων σχετικών άρθρων.

ΙΙΙ. Ασκήσεις

Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα περέχεται στους σπουδαστές μια άσκηση σχετική με το τρέχον μάθημα παράδοσης την οποία κάθε σπουδαστής πρέπει να λύνει κάνοντας χρήση του Excel.

IV. Εργαστήριο Excel

ΟΙ φοιτητές θα κάνουν χρήση του EXCEL για την επίλυση διαφόρων πρατικών προβλημάτων σχετικά με την διδακταία ύλη.  

V. Εργασία

Η εργασία είναι ομαδική. Ο αριθμός των ατόμων κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία άτομα. Η εργασία αυτή ασχολείται με τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου. Κάθε ομάδα διαθέτει 3,000,000 Ευρώ για επενδύσεις σε αξιόγραφα. Τα αξιόγραφα μπορεί να είναι καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, repos,   μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών των Αθηνών, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.

Η εργασία αυτή θα αρχίσει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του μαθήματος και θα τελειώσει στο τέλος της τελευταίας εβδομάδας του μαθήματος. Η εργασία περιλαμβάνει δυο στάδια:

(α) Τη δημιουργία ενός λογιστικού φύλλου εργασίας με τη βοήθεια του Excel που δείχνει τις συναλλαγές των διαφόρων αξιογραφων (πχ. τον αριθμό μετοχών που αγοράστηκαν, τιμή αγοράς κάθε μετοχής, τρέχουσα τιμή κάθε μετοχής κλπ). Το πρόγραμμα πρέπει να υπολογίζει τις αποδόσεις των μετοχών καθώς επίσης και την απόδοση του δημιουργούμενου χαρτοφυλακίου των μετοχών. Οι τιμές των μετοχών θα λαμβάνονται από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Οι αποδόσεις αυτές πρέπει να υπολογίζονται τουλάχιστον 4  φορές την εβδομάδα, για κάθε εβδομάδα.

(β) Τη συγγραφή μιας τελικής έκθεσης που να περιέχει τα πιο κάτω τμήματα:

 • Αναλυτική επεξήγηση των κριτηρίων της επιλογής των αξιογράφων.
 • Αναλυτική επεξήγηση της επιλογής του χαρτοφυλακίου.
 • Πιθανή αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου.

VΙ. Διοικητικές Λεπτομέρειες

Θα υπάρξουν μια εργασία και ένα τελικό διαγώνισμα. Ο βαθμός στο μάθημα θα είναι ο σταθμικός μέσος της εργασίας και του τελικού διαγωνίσματος.
Η εργασία είναι υποχρεωτική και πρέπει να παραδοθεί μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Το τελικό διαγώνισμα θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

VI. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στη θεωρία χαρτοφυλακίου
 • Αξιολόγηση μετοχών με τη βοήθεια χρηματιστηριακών δεικτών
 • Αποδόσεις μετοχών
 • Αξιολόγηση μετοχών με τη βοήθεια στατιστικών μέτρων
 • Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων μετοχών
 • Αξιολόγηση χατοφυλακίων μετοχών
 • Αποδοτικά χαρτοφυλάκια
 • Συστηματικός κίνδυνος μετοχών
 • Υποδείγματα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
 • Αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων κεφαλαίων

– Χρηματοοικονομικά προϊόντα – συλλογικές επενδύσεις & Νομική τους ρύθμιση:
Α. Μετοχές /Χρηματιστηριακή Αγορά Αξιών
Β. Ομόλογα / Χρηματιστηριακή Αγορά Αξιών & ΗΔΑΤ
Γ. Παράγωγα/Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων
Δ. Σύνθετα Χρηματιστηριακά Προϊόντα (ETFs κλπ.)
Ε. Συλλογικές Επενδύσεις

 • Η έννοια του ΟΣΕΚΑ
 • Αμοιβαία Κεφάλαια
 • Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
 • Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΑΠ), Ποντοπόρο Ναυτιλία (ΑΕΕΠΝ)
 • Private Equity / Venture Capital /ΑΚΕΣ
 • Hedge Funds
 • Διαχειριστές
 • Τρέχοντα θέματα Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων.