Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 2011

30-11-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος
Μάθημα: Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης


Σκοπός και περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών μακροοικονομικών πολιτικών της Ε.Ε με την βοήθεια βασικών εργαλείων της μακροοικονομικής θεωρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δημιουργία και λειτουργία της νομισματικής ένωσης και την άσκηση νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάλυση της δυνατότητας άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής που ασκείται σε εθνικό επίπεδο και της νομισματικής πολιτικής που ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα εξεταστεί επίσης ο ρόλος των διαρθρωτικών πολιτικών και η αναπτυξιακή πορεία της Ε.Ε. στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα κρίση χρέους στη ζώνη του ευρώ και τις δυνατότητες αντιμετώπισης της.

Βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος :
Τη βασική θεματολογία καλύπτει το βιβλίο του Paul De Gauwe Τα Οικονομικά της Νομισματικής ‘Ενωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 6η έκδοση, 2005.
Συμπληρωματικά εγχειρίδια:

  1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
  2. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, 10η Επέτειος της ΕΚΤ, 2008.

Ακαδημαϊκά (και εφαρμοσμένα) άρθρα: Θα δοθούν στην διάρκεια του μαθήματος.

Πρόγραμμα Μαθήματος

1. Το κόστος του κοινού νομίσματος. (De Grauwe κεφ. 1)

2. Πόσο ικανοποιούν οι χώρες της Ε.Ε. τα κριτήρια που θέτει η θεωρία της βέλτιστης νομισματικής περιοχής; (De Grauwe κεφ. 2)

3. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. (De Grauwe κεφ. 5)

4. Nομισματική σύγκλιση στη Ε.Ε.

  • (De Grauwe κεφ. 6, σελ. 233-245)
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, σελ. 4-11 (1551_escb_web_2011el.pdf)
  • De Grauwe: The governance of a fragile eurozone, CEPS Working Paper (De Grauwe on Eurozone[1].pdf)

5. Νομισματική πολιτική στην ΟΝΕ. Ο ρόλος και η λειτουργία της ΕΚΤ. (De Grauwe κεφ. 7, σελ. 269-282.)

  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, σελ. 12-25 (1551_escb_web_2011el.pdf).
  • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, 10η Επέτειος της ΕΚΤ, σελ. 23-29, 35-43, 56-69

(1551_10thanniversaryoftheecbmb200806el.pdf).

6. Δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε.: Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. (De Grauwe κεφ. 9)

7. Η κρίση χρέους στην ευρωζώνη.

  • Willem H. BuiterandE. Rahbari: Η Ελλάδα και η δημοσιονομική κρίση στην ΟΝΕ(buiter.doc).