Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων Στη Χρηματοοικονομική – Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά

01-02-12 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Λέκτορας Εγγλέζος Νικόλαος
Μάθημα: Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων Στη Χρηματοοικονομική –  Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά


Σκοπός του μαθήματος
 
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας  προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.   

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·    Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A Matlab- Based Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006.
·    John C. Hall, Options, Futures, And Other Derivatives, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2011.

Δομή του μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

·    Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab: Πίνακες, Βασικές Συναρτήσεις, Προγραμματισμός  (Μ-files), Διαγράμματα.

·    Προσομοίωση Διωνυμικού Μοντέλου: Κατασκευή Διωνυμικού Δέντρου, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Δικαιωμάτων.

·    Προσομοίωση Monte Carlo: Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών, Υπολογισμός Μέσης Τιμής, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Μέγεθος του Δείγματος.

·    Τεχνικές Μείωσης Διακύμανσης: Αντιθετική Δειγματοληψία, Μεταβλητές Ελέγχου,  Κοινοί Τυχαίοι Αριθμοί – Υπολογισμός Συντελεστών Ευαισθησίας, Υπό Συνθήκη Μείωση Διακύμανσης.

·    Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου: Προσομοίωση Γεωμετρικής Κίνησης Brown, Αντιστάθμιση Κινδύνου Stop-Loss, Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα.  

·    Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών: Πηλίκα Διαφοράς, Κατασκευή Πλέγματος, Συνοριακές Συνθήκες, Άμεση και Έμμεση Μέθοδος στην Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Σύνδεση με Τριωνυμικό Δέντρο.