Χρηματοοικονομική Λογιστική – Μεταπτυχιακό

02-02-12 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Μπότσαρη Αντωνία

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική


Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής επεκτείνει την κατανόηση των βασικών θεμάτων της Λογιστικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών. Σκοπός του μαθήματος είναι να διευρύνει τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να ενισχύσει την κριτική αξιολόγηση του συστήματος παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εστιάζοντας στη θεωρία και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Την πορεία σύγκλισης προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ανά τον κόσμο
  • Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
  • Παρουσίαση των πληροφοριών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Θέματα που αφορούν την αναγνώριση και χειραγώγηση εσόδων
  • Αποτίμηση στοιχείων του Ενεργητικού (αποθέματα, ενσώματα πάγια, άυλα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά μέσα)
  • Αποτίμηση υποχρεώσεων, προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων
  • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Alfredson, K., Leo, K., Picker, R., Loftus, J., Clark, K. and V. Wise (2009), “Applying International Financial Reporting Standards”, 2nd edition, Wiley.
  • Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T. and R. Chamboko (2011), “Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards”, Wiley.