Επιχειρησιακή Ηθική

08-03-12 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σταϊκούρας

Μάθημα: Επιχειρησιακή Ηθική


Προπτυχιακό Εξαμήνου

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια της επιχειρηματικής κουλτούρας, ηθικής, κοινωνικής υπευθυνότητας και εταιρικής διακυβέρνησης Το μάθημα εντοπίζει τους κανόνες της επιχειρηματικής ηθικής που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο και εξετάζει συγχρόνως τους παράγοντες που επηρεάζουν την ηθική συμπεριφορά των οργανισμών. Εξηγεί, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις από την ματιά της επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής διακυβέρνησης, αναλύει την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να τηρείται η επιχειρηματική δεοντολογία και συνάμα να τονίζεται η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης και κυρίως συζητά την σχέση της επιχειρησιακής ηθικής με τις εκ τους νόμου τιθέμενες υποχρεώσεις διακυβέρνησης των εταιριών.
Το μάθημα καλύπτει τις εξής θεματικές: Φιλοσοφία και ηθική. Επιχειρηματική ηθική, εταιρική διακυβένρηση και διλήμματα αναφορικά με (α) την αγορά και τον πελάτη (πχ, ανταγωνισμός, προστασία καταναλωτών), (β) τους ιδιοκτήτες και την χρηματοδότηση της επιχείρησης, (γ) τους εργαζομένους, (δ) το περιβάλλον.