Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο και Επιχειρησιακή Ηθική

02-07-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται στους φοιτητές που εξετάστηκαν στα ανωτέρω μαθήματα ότι δεν θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρήτρες που έχουν δηλωθεί ούτε εκ των υστέρων προσθήκες τέτοιων ρητρών.