Πιστωτικά Ιδρύματα, 7ο εξάμηνο, Χαρδούβελης Τσιριτάκης

05-10-12 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

(Φθινόπωρο 2013)

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Διδάσκοντες: Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Γκίκας Χαρδούβελης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υποχρεωτικά αναγνώσματα σημειώνονται με το καταφατικό  ()

Προαιρετικά αναγνώσματα σημειώνονται με αστερίσκο (*)

Οι ασκήσεις έχουν και λύσεις ή λύνονται στην τάξη. Παρόμοιες ασκήσεις στα διαγωνίσματα

http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1911&Itemid=500&lang=el

1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Κινδύνων των Π.Ι.

Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’, Κεφ. 8.

* Anthony Saunders & Marcia Millon-Cornett Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, McGraw -Hill 7th edition, 2011, Κεφ. 7.

2. Μέτρηση και Διαχείριση του Κινδύνου Επιτοκίου

2.1 Η καμπύλη διάρθρωσης επιτοκίων και η αποτίμηση ομολογιών

2.2 Ο επιτοκιακός κίνδυνος και η διάρθρωση του ισολογισμού των Π.Ι.

2.3 Η σταθμισμένη χρονική διάρκεια (Duration) και το άνοιγμα της σταθμισμένης διάρκειας (Duration gap) των Π.Ι.

2.4 Η χρήση των προθεσμιακών συμβολαίων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου

2.5 H χρήση των FRAs και των ανταλλαγών (Swaps) στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου

Σημειώσεις διδασκόντων στο eclass.unipi

+ Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’,Κεφ. 15, 16.1,16.2,16.3, 16.6.

* Saunders, A.& Marcia Millon-Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach , McGraw-Hill 7th edition, 2011, Κεφ. 8, 9, 22, 24.

* Hull, J., Options Futures and Other Derivatives 7th edition, Κεφ.Ενότητα, 2.2, 2.4, 2.10, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.4, 5.7, 5.12, 6.1, 6.3, 6.5, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7.


ΠΡΟΟΔΟΣ (22/11/13)

(Καλύπτει την ύλη έως το παρόν σημείο)

3. Μέτρηση και Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου

3.1 Η απόδοση ενός δανείου

3.2 Tα υποδείγματα πρόβλεψης χρεοκοπίας Probit , Logit και Discriminant analysis (Altman z-scores)

3.3 Credit Default Swaps (CDS)

3.4 Το υπόδειγμα CreditMetrics της J.P. Morgan

3.5 Το υπόδειγμα του Merton και η μέθοδος της Moodys (KMV)

3.6 Τιτλοποιήσεις

Σημειώσεις διαλέξεων του μαθήματος στο eclass.unipi

Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’, Κεφ. 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11.5.2, 13.2, 14.1,14.2, 14.3, 14.4, 14.5

* Saunders, A.& Marcia Millon-Cornett Financial Institutions Management: A Risk Management Approach , McGraw -Hill 7th ed. edition, 2011, Κεφ. 11, 12, 26

* Anthony Saunders &Linda Allen, Credit Risk Measurement, Wiley, 2002, Κεφ. 2-6, 13.

* Crouhy, M., Dan Galai and Robert Mark, Risk Management, McGraw –Hill, 2001, Κεφ. 7, 8, 9.

* Hull, J. C., Risk Management and Financial Institutions, Pearson International Editions, Κεφ. 13.1, 13.2, 13.3.

4. Τραπεζικό Σύστημα και Χρηματοοικονομική Κρίση

Σημειώσεις διαλέξεων μαθήματος σε Power Point

o FALL_2013_GH_SET_B.4_BANKS_AND_FINANCIAL _CRISIS

Χαρδούβελης, Γκ. «Το χρονικό της διεθνούς και συνακόλουθης ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης: Αίτια, επιπτώσεις, αντιδράσεις, προοπτική», εισαγωγικό κεφάλαιο, Από τη Διεθνή Κρίση στην Κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι μας Επιφυλάσσει το Μέλλον; Εκδόσεις Λιβάνη, Μάρτιος 2011, ISBN 978-960-14-2343-2, σελ. 32-128.

EU Commission, “5 years after the collapse of Lehman: What the EU has done to learn the lessons from the crisis, and what still needs to be done οn September 2013

Χαρδούβελης, Γκ. «Η πορεία προς την τραπεζική ένωση στην Ευρωζώνη,» περίληψη ομιλίας, 18/6/2013


* The origins of the financial crisis,” Economist, Sept 7, 2013

* Liikanen Report, High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, EU Commission, October 2012

* André Sapir, Guntram B. Wolff, «The neglected side of banking union: reshaping Europe’s financial system,» Bruegel, Note presented at the informal ECOFIN, Vilnius, 14/9/2013

5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Χώρας

Σημειώσεις διαλέξεων μαθήματος σε Power Point

o FALL_2013_GH_SET_B5.1_FX_RISK

o FALL_2013_GH_SET_B5.2_COUNTRY_RISK

Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’,

Κεφ. 18, σελ. 597-630

Ασκήσεις; ; A. Saunders & M. Millon-Cornett

Κεφ.14: 14.8, 14.10, 14.15, 14.21

Κεφ.15: 15.6, 15.17, 15.18, 15.22, 15.24, 15.25

Κεφ.22: 22.31, 22.35

Κεφ.24: 24.14 (a-Ι), 24.17, 24.18

—————————————-

* Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’,

Κεφ. 17, σελ. 553-595

6 Κίνδυνος Αγοράς

Σημειώσεις διαλέξεων μαθήματος σε Power Point

o FALL_2013_GH_SET_B6_MARKET RISK

Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’,

Κεφ. 8, (8.5), σελ. 216-224

Κεφ. 10, (10.3), σελ. 277-285

Ασκήσεις: A. Saunders & M. Millon-Cornett

Κεφ.10: 10.4, 10.6, 10.9, 10.16, 10.23

———————-

* Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’,

Κεφ. 7

Κεφ 8, (8.3-8.4), σελ. 200-215

* Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Β’,

Κεφ. 19

7. Κεφαλαιακή Επάρκεια

Σημειώσεις διαλέξεων μαθήματος σε Power Point

o FALL_2013_GH_SET_B7_CAPITAL ADEQUACY

Χαρδούβελης & Τσιριτάκης, «Κεφαλαιακή Επάρκεια,»,

Παράρτημα Ι στο Κεφ. 9, Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων, 2002

«Making the banks safeEconomist, October 5, 2013

Ασκήσεις; ; A. Saunders & M. Millon-Cornett

Κεφ.10: 10.25, 10.29

Κεφ.20: 20.16, 20.17, 20.18, 20.25, 20.26

————————————

* Χαρδούβελης, Γκ. «H υπερκυκλικότητα του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος και προτάσεις για τη μείωσή της», Από τη Διεθνή Κρίση στην Κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι μας Επιφυλάσσει το Μέλλον; Εκδόσεις Λιβάνη, Μάρτιος 2011, ISBN 978-960-14-2343-2, σελ. 325-379.