Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Μαλλιαρόπουλος

16-10-12 web.xrh 0 comment

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

.

.

Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2014

Καθηγητής Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών μακροοικονομικών πολιτικών της Ε.Ε με την βοήθεια βασικών εργαλείων της μακροοικονομικής θεωρίας καθώς και μια ανάλυση κόστους και οφέλους από την συμμετοχή μιας χώρας σε μια νομισματική ένωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δημιουργία, λειτουργία και αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την άσκηση νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάλυση της δυνατότητας άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής που ασκείται σε εθνικό επίπεδο και της νομισματικής πολιτικής που ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα κρίση χρέους στη ζώνη του ευρώ, την οικονομική διακυβέρνηση και τις δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης.

Βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος:

Τη βασική θεματολογία καλύπτει το βιβλίο του Paul De Gauwe Τα Οικονομικά της Νομισματικής ‘Ενωσης, Εκδόσεις Παπαζήση.

Βοηθητικό εγχειρίδιο:

Michael Burda and Charles Wyplosz “Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική” 2011, Εκδόσεις Gutenberg.

Ακαδημαϊκά (και εφαρμοσμένα) άρθρα: Θα δοθούν στην διάρκεια του μαθήματος.

Πρόγραμμα Μαθήματος

1. Εισαγωγή – Επισκόπηση

2. Μακροοικονομικά εργαλεία Ι:

· Αγορά προϊόντος και αγορά χρήματος (Υπόδειγμα ISLM)

· Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε καθεστώς σταθερών /κυμαινόμενων ισοτιμιών (Burda και Wyplosz, κεφ. 10, σημειώσεις)

3. Μακροοικονομικά εργαλεία ΙΙ:

· Συναθροιστική προσφορά και ζήτηση (Υπόδειγμα ADAS)

· Καμπύλη Phillips και «Νόμος» του Okun (Burda και Wyplosz, κεφ. 12, σημειώσεις)

3. Θεωρία Άριστων Νομισματικών Περιοχών. Το κόστος του κοινού νομίσματος. (De Grauwe κεφ. 1)

4. Κριτική της Θεωρίας Άριστων Νομισματικών Περιοχών. (De Grauwe κεφ. 2)

5. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. (De Grauwe κεφ. 5)

6. Nομισματική σύγκλιση στη Ε.Ε. (De Grauwe κεφ. 6, σελ. 233-245 και άρθρο “Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών”, σελ. 4-11 — 1551_escb_web_2011el.pdf)

7. Νομισματική πολιτική στην ΟΝΕ. Ο ρόλος και η λειτουργία της ΕΚΤ. (De Grauwe κεφ. 7, σελ. 269-282, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, σελ. 12-25 — 1551_escb_web_2011el.pdf, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, 10η Επέτειος της ΕΚΤ, σελ. 23-29, 35-43, 56-69 —1551_10thanniversaryoftheecbmb200806el.pdf).

8. Δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε.: Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. (De Grauwe κεφ. 9)

9. Η κρίση χρέους στην ευρωζώνη. De Grauwe: The governance of a fragile eurozone, CEPS Working Paper De Grauwe on Eurozone[1].pdf, Willem H. Buiter and E. Rahbari: Η Ελλάδα και η δημοσιονομική κρίση στην ΟΝΕ — buiter.doc).