Προπτυχιακό, Υλη Οικονομετρίας για την εξεταστική όσων είναι επί πτυχίω

08-02-13 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Χρίστου

Μάθημα: Οικονομετρία


 Βιβλιογραφία:

 • Johnston, J. and J. Dinardo, “Οικονομετρικές Μέθοδοι”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
 • Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2006.

 

Aλλη Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Greene W.H, “Econometric Methods”, Pearson Education, 2011.
 • Maddala, G.S., “Introduction to Econometrics”, Wiley, 2002.
 • Spanos A., “Statistical Foundation of Econometric Modelling”, Cambridge University Press, 1986.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Επαγωγική Στατιστική: Σύντομη Ανασκόπηση

 • Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας.
 • Μέθοδοι εκτίμησης και ιδιότητες εκτιμητών.
 • Στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και μοντέλα παλινδρόμησης.
 • Υποθέσεις ανεξαρτησίας και ταυτονομίας (IID) και απλά μοντέλα παλινδρόμησης.
 • Ελεγχος Υποθέσεων.

 

Κλασικό (Απλό) Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

 • Οι κλασικές υποθέσεις.
 • Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
 • Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.
 • Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο.

 

Κλασικό Γραμμικό Μοντέλο Πολλαπλής Παλινδρόμησης

 • Οι κλασικές υποθέσεις
 • Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
 • Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.
 • Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο
 • Ελεγχος Wald, ο έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας LR, ο έλεγχος πολλαπλασιαστή Lagrange.