Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

27-02-13 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοιοκονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 – 2018

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι

Μικροοικονομική Ι

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

Στατιστική Ι

Λογιστική

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Μακροοικονομική Ι

Μαθηματικά ΙΙ

Μικροοικονομική ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Εμπορικό Δίκαιο

Μακροοικονομική ΙΙ

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Αρχές Μάνατζμεντ

Χρήμα και Τράπεζες

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

Οικονομετρία

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Επενδυτική Τραπεζική

Επιλογή (2)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Χρηματοοικονομική Θεωρία

Τραπεζική

Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

Επιλογή (2)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

Πιστωτικά Ιδρύματα

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Διαχείρηση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Επιλογή (3)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Επιλογή (3)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Φορολογική Λογιστική

ΝευροΧρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Λογιστική Κόστους

Εισαγωγή στην Ασφάλιση

Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Θεωρία Μικροδομής Αγορών

Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Τραπεζική Μικροοικονομική

Αποτίμηση Αξιογράφων

Εταιρική Διακυβέρνηση και ηθική

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Οικονομική της Πληροφορίας

Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Στοχαστική Χρηματοοικονομική
Πρακτική Άσκηση

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Εργαστήριο Οικονομετρίας

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία