Εταιρική Διακυβέρνηση

01-04-13 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Εμ. Τσιριτάκης (5 τρίωρα) & Γ. Μπερσής  (7 τρίωρα)
Μάθημα: Εταιρική Διακυβέρνηση


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το μάθημα διαιρείται σε 7 νομικά και 5 χρηματοοικονομικά μαθήματα.

Οι φοιτητές θα εξεταστούν με γραπτές εξετάσεις πάνω σε θέματα που έχουν συζητηθεί στην τάξη με ανοιχτές σημειώσεις και βιβλία. Οι απαντήσεις στις νομικές ερωτήσεις θα έχουν βαρύτητα 60% και οι χρηματοοικονομικές 40%.

 

 

(Μέρος A) Νομικό

 

Γιώργος Μπερσής,
τηλ. 210 3380000, 6977 287832
email: george.bersis@potamitisvekris.com
Ώρες Γραφείου:  κατόπιν συνεννοήσεως

 

Bibliography:  (ενδεικτικά)

 • Shleifer A. and R. Vishny, [SV], “  A Survey of Corporate Governance”, JF, 1997
 • OECD Principles of Corporate Governance (1999/2004)
 • Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες)
 • Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τα απαραίτητα άρθρα, κείμενα και μελέτες θα μοιραστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων

 

Μετά από μία εισαγωγή για την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης και το κόστος αντιπροσώπευσης, θα παρουσιαστεί το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης του κ.ν. 2190/1920 προκειμένου να εντοπιστούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το πλαίσιο των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες, όπως οι ν. 3016/2002, 3461/2006, 3693/2008, 3873/2010 και 3884/2010, οι οδηγίες που αυτοί ενσωμάτωσαν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών που άπτονται του θέματος.

Στη συνέχεια θα συζητηθούν οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (γνωστός και ως Κώδικας του ΣΕΒ) και οι όποιες αλλαγές γίνουν κατά την πρώτη του αναθεώρηση που έχει ξεκινήσει.

Θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στα ακόλουθα θέματα:

 • Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών
 • Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου
 • Δημόσιες Προτάσεις
 • Τις τρέχουσες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες / Action Plan του Δεκεμβρίου για το εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση και το θέμα της ισότητας των δύο φύλων της Viviane Reading
 • Μελέτες για την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
 • Ειδικά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης τραπεζών, ιδίως αυτών υπό ανακεφαλαιοποίηση.

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα εταιρικής διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14 Μαρτίου 2013 (περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στο πρώτο μάθημα).

 

 

 

(Μέρος B) Χρηματοοικονομικό

 

Εμμανουήλ  Τσιριτάκης,
Γραφείο 331, τηλ. 414-2187
Ώρες Γραφείου:  Thursday  4-6,   ή  κατόπιν συνεννοήσεως

Bibliography:

 • Damodaran Aswath, [DAM], Applied Corporate Finance, 3rd edition, WILEY, 2011
 • Tirole J., [ TIR], Theory of Corporate Finance  , PRINCETON , 2006,
 • Becht, M., P. Bolton and A. Roell, “Corporate Governance and Control”, in Constantinides, G., M. Harris and R.  Stulz, editors, ,[HBEF],  Handbook of Economics of Finance ,  Elsevier, 2003
 • Adams, R., B. Hermalin and M. Weisbach, [AHW], “The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey”, JEL 2010
 • Paredes, T., [P LR] “Too much Pay, Too much Deference: Behavioral Corporate Finance, CEOS and Corporate Governance”, FSU Law Review, 2005
 • Aghion, P. and R. Holden, [AH]  “Incomplete Contracts and the Theory of the Firm: What have we learned over the past 25 years”, JEP, 2011
 • Enriques L. and P. Volpin,[EV], “Corporate Governance Reforms in continental Europe”, JEP, 2007

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων

 

Week 1 (3 hrs):
Topics:

 • Financial Decisions – Financial Markets
 • Financial Analysis of Corporate Governance

Study

 • DAM: chapter 2
 • [SV]
 • TIR: chapter 1

 

Week 2 (3 hrs):
Topics:

 • Agency Problem – Financing Arrangements
  • Investor Protection – Large Stakeholders
 • Executive Compensation and  Corporate Governance

Study

 •  [SV]
 • [P LR]
 • TIR: chapter 1

 

Week 3 (3 hrs):
Topics:

 • The Role of Board of Directors and  Corporate Governance

Study

 • [AHW]

 

Week 4 (3 hrs):
Topics:

 • Corporate Governance Reforms in EU
 • Incomplete Contracts

Study

 • [EV]
 • [AH]

 

Week 5 (3 hrs):
Topics:

 • Overview of Corporate Governance: Financial Theory and Evidence

Study

 • [HBEF]: chapter 1
 • TIR: chapter 1