Προπτυχιακό, Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική, Εξέταση

03-06-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική» περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές, σελίδες του προτεινόμενου βιβλίου και μελέτες, όπως οι τελευταίες έχουν αναρτηθεί στο site Επίκουρος ή/και διανεμηθεί:
1. Διάλεξη 2-3 για τη θεωρία της ΑΕ και το πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Στο πλαίσιο αυτό σχετικές είναι μελέτες της κ. Αθανασίου καθώς και οι σελίδες 21-87 του βιβλίου.
2. Διάλεξη 5-6 για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό σχετικά είναι τα ακόλουθα: (α) μελέτη του κ. Σωτηρόπουλου, (β) ν. 3016/2002, (γ) Απόφαση 419/2005 (case study), (δ) EU Recommendation 2005/162.
3. Διάλεξη 8 για το σύστημα αμοιβών των διευθυντικών στελεχών οργανισμών του χρηματοοικονομικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική είναι η Οδηγία 2010/76/ΕΚ μόνον ως προς το τμήμα της που αφορά στο σύστημα αμοιβών.
4. Διάλεξη 9 για τα δικαιώματα μειοψηφίας. Στο πλαίσιο αυτό σχετικά είναι τα αντίστοιχα άρθρα του ν. 2190/1920 (έχει αναρτηθεί στο site Επίκουρος) όπως αυτά αναφέρονται στη Διάλεξη 9.
5. Διάλεξη 10 για τους τομείς που καλύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, σχετικές είναι οι Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2001, 2002, 2011 μόνον ως προς το τμήμα τους που σχετίζεται με την περιγραφή των τομέων δράσης της ΕΚΕ, καθώς και οι σελίδες 143-152 του βιβλίου.
6. Διάλεξη 11 για την σχέση ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική είναι η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Διάλεξη 13 για τις Εταιρικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (Socially Responsible Investment). Στο πλαίσιο αυτό, σχετική είναι η Έκθεση της Eurosif 2012 μόνον ως προς την περιγραφή των διαφόρων στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εντάσσονται στην έννοια της Εταιρικά Υπεύθυνης Επένδυσης (SIF).
Εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλα συγγράμματα ή/και μελέτες σχετικά με τις παραπάνω θεματικές της ύλης.