Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014

06-06-13 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                        

Μ.Καραολή & A.Δημητρίου 80                           

Πειραιάς 185 34

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                                              Πειραιάς 16 Μαΐου 2013

Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη                                                       

Τηλ.: 210 4142089                                                                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014

 

   Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που κατέχουν την ειδική ταυτότητα σίτισης, με αριθμό μητρώου 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, ότι για να ισχύει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας από 17 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2013, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11π.μ. έως 14μ.μ.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, που δεν κατέχουν την ειδική ταυτότητα σίτισης και επιθυμούν να σιτιστούν κατά το ακαδ. έτος 2013-2014, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες όπως αναφέρονται παραπάνω.

 

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.

 

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για  οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου .

      Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ εφόσον ο αδερφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδερφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25000) ευρώ.

δ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδερφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

ε.Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Πειραιώς.

στ.Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος εισπράττει επίδομα ανεργίας.

ζ. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

 

 

Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας

α.  Απλή αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

β.  Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή (μόνο στην περίπτωση επανέκδοσης)

γ.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

ε. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ζ. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής στην περίπτωση που είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών προκειμένου να συνυπολογιστεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

η. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (οικονομικό έτος 2013, χρήσεως 2012). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2013 (χρήσεως 2012).

θ. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

 

        Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας