Μεταπτυχιακό – Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων

Συνέντευξη του Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, καθηγητή Νικολάου Κουρογένη, στην εκπομπή «ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ» των Νίκου Παρασκευά και Κωνσταντίνας Πετούση στο Κανάλι Ένα 90,4

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων»

(Master of Science (M.Sc.) in «Financial Management of Public Organizations and Units»)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» αποτελεί μέχρι σήμερα το μοναδικό αναγνωρισμένο από το κράτος Ελληνικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Δημόσιο. Σχεδιάστηκε με σκοπό μέσα σε δύο εξάμηνα να παρέχει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα εφαρμογών της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αποτελώντας έτσι σημαντικό εφαλτήριο για ανέλιξη και σταδιοδρομία σε θέσεις ευθύνης δημόσιων οργανισμών και μονάδων (υπουργεία, ελεγκτικές αρχές, μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιοι οργανισμοί, και γενικότερα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διάρκεια Σπουδών Πλήρους Φοίτησης:  2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών

Ιστοσελίδα  Μεταπτυχιακού – bankfin.unipi.gr/mscpublicfin

Υποβολή Αιτήσεων : 15 Μαρτίου 2024 έως 30 Μαΐου 2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΟΜΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜ.) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, εστιασμένης στις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα.  Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά του  προγράμματος ξεχωρίζουν ο συνδυασμός των ακαδημαϊκών γνώσεων και η επαγγελματική εμπειρία των διδασκόντων.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Η σημαντική ενίσχυση των ουσιαστικών προσόντων των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου.
  • Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών του δημοσίου τομέα και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.
  • Η σημαντική ενίσχυση της δυνατότητας της δημόσιας διοίκησης να στελεχώνει θέσεις σε φορείς της, οι οποίες απαιτούν σε βάθος κατανόηση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, και
  • Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών και μονάδων μέσω της επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού τους.

Έκπτωση στα δίδακτρα του ΠΜΣ

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής για να παροτρύνει τη συμμετοχή περισσότερων του ενός υπαλλήλων από κάθε δημόσιο οργανισμό/μονάδα, καθώς τέτοια προσέγγιση θα βελτιστοποιήσει το όφελος του ΠΜΣ προς αυτή, αποφάσισε τη χορήγηση εκπτώσεων στα δίδακτρα του ΠΜΣ στην περίπτωση που από τον ίδιο οργανισμό/μονάδα εγγραφούν στο ΠΜΣ τουλάχιστον τρεις φοιτητές. Συγκεκριμένα:

  • Από 3 έως 5 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 10% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του/της συγκεκριμένου/ης οργανισμού/μονάδας
  • Από 6 έως 9 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 20% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του συγκεκριμένου οργανισμού/μονάδας
  • Για τουλάχιστον 10 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 25% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του/της συγκεκριμένου/ης οργανισμού/μονάδας

Όλες οι περιφέρειες και οι δήμοι θεωρούνται συνολικά ως μία μονάδα.