Μεταπτυχιακό – Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: "Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου"

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού – bankfin.unipi.gr/mscfinlaw

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ιδρύθηκε το 2009, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σύγχρονη γνώση και τεχνικά εργαλεία στην θεωρία και τις χρηματοοικονομικές εφαρμογές ώστε να είναι έτοιμοι για μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαιδεύει αποφοίτους νομικών σχολών να αντιμετωπίσουν σύνθετα προβλήματα στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Γενικού Δικαίου, καθώς και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διάρκεια Σπουδών Πλήρους Φοίτησης:  2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΟΜΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»,  έχει διατομεακό, διεπιστημονικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις τόσο χρηματοοικονομικής όσο και νομικής κατεύθυνσης αναφορικά με τη λειτουργία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, θεραπεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις αυξημένες επαγγελματικές ανάγκες των νομικών του οικείου χώρου σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα εξοικειώνει τους φοιτητές με τη χρηματοοικονομική λογική και θεωρία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τις θεσμικές πτυχές λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς και τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δραστηριότητες (π.χ. τραπεζικός δανεισμός, επενδυτικές υπηρεσίες, τιτλοποίηση, εξαγορές και συγχωνεύσεις). Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά του  προγράμματος ξεχωρίζουν ο συνδυασμός των ακαδημαϊκών γνώσεων και η επαγγελματική εμπειρία των διδασκόντων, καθώς και η σύνθεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.

Οι σκοποί του Προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του Προγράμματος.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας (δημοσιεύσεις σε διεθνούς φήμης περιοδικά σχετικά με την αλληλεπίδραση της χρηματοοικονομικής και νομικής επιστήμης στο χώρο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου) και η απασχόληση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προγράμματα έρευνας σχετικά με τα ανωτέρω θέματα θεραπείας.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένες, διεπιστημονικές γνώσεις τόσο χρηματοοικονομικής όσο και νομικής κατεύθυνσης για τους νομικούς που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – 2024/25