Μεταπτυχιακό – Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: "Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου"

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα εκ των οποίων τα έξι (6) είναι υποχρεωτικά και τα δύο (2) είναι επιλογής αντί διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει μαθήματα τόσο χρηματοοικονομικού όσο και νομικού περιεχομένου. Για τα δύο (2) μαθήματα επιλογής οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα (1) μάθημα χρηματοοικονομικού περιεχομένου και ένα (1) είναι μάθημα νομικού περιεχομένου.

Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 39 ώρες.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μαθημάτων δεν περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

Υποβολή Αίτησης για Μεταπτυχιακό.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – 2023/24

ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»– Περίοδος Υποβολής: έως 15 Ιουνίου 2023.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών

Οδηγός Σπουδών

Μαθήματα Επιλογής Β’ Εξαμήνου

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Νομικού περιεχομένου)
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Νομικού περιεχομένου)
Εταιρική Διακυβέρνηση (Νομικού περιεχομένου)
Δίκαιο Ανταγωνισμού (Νομικού περιεχομένου)

Επενδύσεις και Θεσμικοί Επενδυτές (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
Φορολόγηση Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
Οικονομικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτήσεων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
Ελεγκτική (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
Διαπραγματεύσεις στο Πλαίσιο της Θεωρίας Παιγνίων (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)
Παράγωγα Αξιόγραφα (Χρηματοοικονομικού περιεχομένου)

Κανονισμός ΠΜΣ 2023