Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική

09-09-13 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΠΜΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Μάθημα: Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων Στη Χρηματοοικονομική –
Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά
Διδάσκων : Λέκτορας Ν. Εγγλέζος

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A Matlab- Based Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006.
 • John C. Hall, Options, Futures, And Other Derivatives, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2011.

Δομή του μαθήματος
Οι βασικές ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

 • Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab: Πίνακες, Βασικές Συναρτήσεις, Προγραμματισμός (Μ-files), Διαγράμματα.
 • Προσομοίωση Διωνυμικού Μοντέλου: Κατασκευή Διωνυμικού Δέντρου, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Δικαιωμάτων.
 • Προσομοίωση Monte Carlo: Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών, Υπολογισμός Μέσης Τιμής, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Μέγεθος του Δείγματος.
 • Τεχνικές Μείωσης Διακύμανσης: Αντιθετική Δειγματοληψία, Μεταβλητές Ελέγχου, Κοινοί Τυχαίοι Αριθμοί – Υπολογισμός Συντελεστών Ευαισθησίας, Υπό Συνθήκη Μείωση Διακύμανσης.
 • Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου: Προσομοίωση Γεωμετρικής Κίνησης Brown, Αντιστάθμιση Κινδύνου Stop-Loss, Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα.
 • Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών: Πηλίκα Διαφοράς, Κατασκευή Πλέγματος, Συνοριακές Συνθήκες, Άμεση και Έμμεση Μέθοδος στην Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Σύνδεση με Τριωνυμικό Δέντρο.

Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα στο εργαστήριο των Η/Υ του τμήματος.
Course: Special Topics In Quantitative Methods In Finance –
Computational Finance

Course Objective
This course is an introduction to the numerical techniques used widely by applied economists in finance. Its main goal is to bridge the gap between financial theory and computational practice. This is accomplished with the use of the programming language Matlab which is a powerful numerical computing environment for financial applications.

Suggested Textbooks

 • Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A Matlab- Based Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006.
 • John C. Hall, Options, Futures, And Other Derivatives, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2011.

Course Description
The following sections will be presented:

 • Introduction to Matlab: Matrices, Basic Functions, Programming (M-files), Diagrams.
 • Binomial Model Simulation: Construction of Binomial Tree, Pricing of European and American Options.
 • Monte Carlo Simulation: Generating Random Numbers, Expected Value Estimation, Pricing of European Options, Number of Replications.
 • Variance Reduction Techniques: Antithetic Sampling, Control Variates, Common Random Numbers – Estimation of the Greeks, Variance Reduction by Conditioning.
 • Hedging Strategies: Simulation of Geometric Brownian Motion, Stop-Loss Hedging, Delta Hedging.
 • Finite Difference Method: Difference Quotients, Construction of Grid, Boundary Conditions, Explicit and Implicit Methods in Pricing European Options, Connection with Trinomial Tree.

All the lectures will take place in the P/C lab of the department.