Ύλη του μαθήματος “Μαθηματικά ΙΙ”

20-06-14 web.xrh 0 comment

 

 

Ύλη του μαθήματος “Μαθηματικά ΙΙ” από το βιβλίο των Chiang και Wainwright με τίτλο “¨Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης”.

  • Κεφάλαιο 4: Γραμμικά Υποδείγματα και Άλγεβρα Πινάκων, σελ. 97-141.
  • Κεφάλαιο 5: Γραμμικά Υποδείγματα και Άλγεβρα Πινάκων (συνέχεια), σελ. 147-184.
  • Κεφάλαιο 7: Κανόνες Παραγώγισης και η Χρήση τους στη Συγκριτική Ανάλυση. Ενότητα 7.3 (Κανόνες Παραγώγισης συναρτήσεων διαφορετικών μεταβλητών) σελ. 264-265. Ενότητα 7.4 (Μερική Παραγώγιση)σελ. 270-276.
  • Κεφάλαιο 8: Συγκριτική Στατική Ανάλυση Υποδειγμάτων Γενικών Συναρτήσεων: Ενότητα 8.4 (Ολικές Παράγωγοι) σελ. 305-307.
  • Κεφάλαιο 11: Η Περίπτωση Περισσότερων της Μίας Μεταβλητών Επιλογής. Πίνακας 11.2 (Κριτήριο Ορίζουσας για τοπικό ακρότατο…) σελ 495.
  • Κεφάλαιο 12: Βελτιστοποίηση με εξισώσεις ως περιορισμούς. Σελ. 543-553 (μέχρι και την υποενότητα “Μια ερμηνεία του πολλαπλασιαστή Lagrange”) και πίνακας 12.1 (Το κριτήριο της ορίζουσας για τοπικό ακρότατο με περιορισμό…) σελ. 566.
  • Κεφάλαιο 15: Συνεχής Χρόνος: Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης. Σελ. 743 (αρχή) – 749 (ενότητα 15.1), 756 – 771 (ενότητες 15.3 – 15.5 χωρίς την υποενότητα “Εξισώσεις που μπορούν να αναχθούν στη γραμμική μορφή”).