Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Ύλη εξετάσεων

26-06-14 web.xrh 0 comment

Εαρινό Εξάμηνο – Ακαδημαϊκό έτος 2013-14

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ύλη Εξετάσεων

 

Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α. και Γ. Σιουγλέ, “Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων”, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
1
2
3
4 (εκτός της § 4.5 και του Παραδείγματος ΙΙΙ)

Όλες οι σημειώσεις και οι ασκήσεις που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

ή

 

Νιάρχος, Ν., “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων”, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
1
2
3
4 (εκτός των § 4.5 & 4.8)
5 (εκτός των § 5.9 – 5.12)
7 (εκτός των § 7.4 – 7.6)
9
10
11
14

 

Όλες οι σημειώσεις και οι ασκήσεις που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια των   διαλέξεων.