Προπτυχιακό, μεταφορά θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων

04-09-14 web.xrh 0 comment

ΠΑNEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ

Kαραολή-Δημητρίου 80185 34 ΠEIPAIAΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

_______________

Πειραιάς 3 Σεπτεμβρίου 2014

 

 

A N A K O I N Ω Σ H

 


Καλούνται οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται της διαδικασίας μεταφοράς θέσης φοίτησης ως δημόσιοι υπάλληλοι, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, από την Δευτέρα 8/09/2014 έως και Παρασκευή 12/09/2014, κατά τις ώρες 09:00-11:00, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  • πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησής τους
  • πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο στην οποία θα αναγράφεται η πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχουν εκλέγει.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ